ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી biểu tượng

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 10, 2023

Giới thiệu về ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

Tiếng Việt

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Thẻ lời mời kết hôn Gujarati

Tính năng mới

- સહેલાઇથી કંકોતરી Chỉnh sửa ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકાશી

- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી

- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરી ફોટો રાખી શકો શકો શકો ન હોઈ ફોટો કાઢી પણ શકો.

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો

- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, ગરબા, જાન પ્રસ્થાન હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો

- શુભ લગ્ન અને નિમંત્રકનું મોબાઈલ નંબર સાથે સાથે લખી

- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Hôn nhân Gujarati Kankotari được sử dụng để tạo lời mời đám cưới của người Ấn Độ ở Gujarati trên điện thoại di động của bạn mà không cần sử dụng Giấy.

Gujarati Lagan Kankotari là ứng dụng tạo thiệp mời đám cưới Gujarati được sử dụng để tạo thiệp mời đám cưới trực tuyến, thiệp cưới Ấn Độ

thiết kế, thiệp mời kết hôn, thiệp cưới của người Hindu bằng ngôn ngữ Gujarati bằng bàn phím Gujarati với sự trợ giúp của các mẫu khác nhau được cung cấp với kankotri này

nhà sản xuất trong ứng dụng Gujarati.

Trong Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, bạn có thể thêm các sự kiện khác nhau liên quan đến hôn nhân như Ngày và Giờ của Mandap Muhrat, Ngày và Giờ kết hôn và Địa điểm kết hôn. Ngoài ra, hãy thêm ảnh của cặp đôi kết hôn (વર - વધુ નામ) và tên của cặp đôi kết hôn bằng tiếng gujarati bằng bàn phím gujarati.

Thêm Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ để thiệp mời kết hôn gujarati đẹp hơn.

Lưu và chia sẻ thiệp mời kết hôn với người thân, bạn bè và đồng nghiệp, gia đình qua WhatsApp, Facebook, v.v.

Cách sử dụng:

• Chọn Ảnh từ thư viện hoặc máy ảnh để cài đặt trên kankotari.

• Chọn Kankotari/mẫu thiệp mời.

• Nhập tên của cặp vợ chồng ( વર - કન્યા નામ) bằng bàn phím gujarati và phông chữ gujarati.

• Đặt Ngày và Giờ của Mandap Muhrat, Ngày và Giờ Kết hôn và Địa điểm kết hôn.

• Đặt màu văn bản theo lựa chọn của bạn.

• Thay ảnh nếu bạn cần thay đổi.

• Thêm Gujarati Tahuko theo sự lựa chọn của bạn.

• Thêm nhãn dán để trang trí thiệp mời kết hôn gujarati.

• Lưu Lagan Kankoari đã tạo vào thiết bị của bạn.

• Chia sẻ thiệp mời kết hôn tới người thân, bạn bè và đồng nghiệp, gia đình qua WhatsApp, Facebook, v.v.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 13.0

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 13.0

Được tải lên bởi

Mohamed Belghi

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.