ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 图标

13.0 by DJ Apps Studio


2023年03月10日

关于ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

中文(简体)

ગુજરાતીગુજરાતીલગ્ન,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati婚姻邀请卡

新功能

- સહેલાઇથીકંકોતરી编辑

- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી

- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

- નવા ટહુકાવો (વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરીફોટોશકો,જરૂરિયાતહોઈતોપણશકોશકો。

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો

- ગુજરાતીબોલીનેપણલખીશકો

- મંડપ,ભોજન,મામેરું,રસ,જાન,હસ્ત,હસ્તમેળાપતારીખસમયશકોશકોશકોશકો

- શુભલગ્નનિમંત્રકનુંમોબાઈલનંબરસાથેલખીશકોશકો

- સહેલાઇથીકંકોતરીબીજાનેમોકલીપણશકો

Gujarati Marriage Kankotari 用于在您的手机中生成古吉拉特语的印度婚礼请柬,而无需使用 Paper。

古吉拉特语 Lagan Kankotari 是古吉拉特语婚礼邀请卡制造商应用程序,用于创建在线婚礼邀请卡、印度婚礼卡

借助此 kankotri 提供的不同模板,使用古吉拉特语键盘设计、结婚请柬、古吉拉特语印度教婚礼卡

古吉拉特语应用程序中的制造商。

在古吉拉特语 Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 您可以添加与婚姻相关的各种事件,例如 Mandap Muhrat 的日期和时间、结婚的日期和时间以及结婚地点。还使用古吉拉特语键盘在古吉拉特语中添加结婚夫妇的照片 (વર - વધુ નામ) 和结婚夫妇的名字。

添加古吉拉特语Tahuko - ટહૂકૉ,使古吉拉特语结婚请柬更加精美。

通过 WhatsApp、Facebook 等保存和分享结婚邀请卡给亲戚、朋友、同事、家人。

如何使用:

• 从图库或相机中选择照片以在kankotari 上设置。

• 选择Kankotari/邀请卡模板。

• 使用古吉拉特语键盘和古吉拉特语字体输入夫妻姓名 (વર - કન્યા નામ)。

• 设置Mandap Muhrat 的日期和时间、结婚的日期和时间以及结婚地点。

• 根据您的选择设置文本颜色。

• 如果您需要更改,请更换照片。

• 根据您的选择添加古吉拉特语Tahuko。

• 添加贴纸来装饰古吉拉特语结婚请柬。

• 将生成的 Lagan Kankoari 保存在您的设备中。

• 通过WhatsApp、Facebook 等将结婚请柬分享给亲戚、朋友、同事、家人。

最新版本13.0更新日志

Last updated on 2023年03月10日

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

翻译中...

更多应用信息

最新版本

请求 ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 更新 13.0

上传者

Mohamed Belghi

系统要求

Android 5.0+

Available on

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 来源 Google Play

更多

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 屏幕截图

评论载入中...
语言
搜索中...
订阅APKPure
第一时间获取热门安卓游戏应用的首发体验,最新资讯和玩法教程。
不,谢谢
订阅
订阅成功!
您已订阅APKPure。
订阅APKPure
第一时间获取热门安卓游戏应用的首发体验,最新资讯和玩法教程。
不,谢谢
订阅
成功!
您已订阅我们的邮件通知。