ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Zeichen

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 10, 2023

Über ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

Deutsch

Gu લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Gujarati Hochzeit Einladungskarte

Neue Funktionen
- સહેલાઇથી કંકોતરી Bearbeiten ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકા
- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો પણ શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો જરૂરિયાત ન હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ શકો શકો શકો શકો શકો શકો જરૂરિયાત ન ન હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ ન ન ન ન ન ન હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ જરૂરિયાત શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો જરૂરિયાત ન હોઈ હોઈ હોઈ તો તો ફોટો પણ શકો શકો જરૂરિયાત ન હોઈ હોઈ તો તો ફોટો કાઢી પણ પણ પણ
- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન હસ્ત મેળાપ તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો શકો શકો શકો
- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ નંબર નંબર સાથે શકો શકો
- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Marriage Kankotari wird verwendet, um indische Hochzeitseinladungen in Gujarati in Ihrem Handy ohne Verwendung von Papier zu erstellen.

Gujarati Lagan Kankotari ist eine Gujarati-App zum Erstellen von Hochzeitseinladungskarten, mit der Sie Online-Hochzeitseinladungskarten und indische Hochzeitskarten erstellen können
Design, Hochzeitseinladungskarte, Hindu-Hochzeitskarte in Gujarati-Sprache mit Gujarati-Tastatur mit Hilfe verschiedener Vorlagen, die mit diesem Kankotri bereitgestellt werden
Hersteller in der Gujarati-App.

In Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી können Sie verschiedene Ereignisse im Zusammenhang mit der Eheschließung hinzufügen, wie Datum und Uhrzeit von Mandap Muhrat, Datum und Uhrzeit der Eheschließung und Ort der Eheschließung. Fügen Sie auch ein Foto des Ehepaares (વર - વધુ નામ) und den Namen des Ehepaares in Gujarati mit der Gujarati-Tastatur hinzu.

Fügen Sie Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ hinzu, um die Gujarati-Hochzeitseinladungskarte schöner zu machen.

Speichern und teilen Sie Hochzeitseinladungskarten mit Verwandten, Freunden und Kollegen, der Familie über WhatsApp, Facebook usw.

Verwendung:


• Wählen Sie Foto aus Galerie oder Kamera, um es auf Kankotari einzustellen.
• Wählen Sie Kankotari/Einladungskartenvorlage.
• Geben Sie den Namen des Ehepaars (વર - કન્યા નામ) mit der Gujarati-Tastatur und der Gujarati-Schriftart ein.
• Stellen Sie Datum und Uhrzeit von Mandap Muhrat, Datum und Uhrzeit der Eheschließung und Ort der Eheschließung ein.
• Stellen Sie die Textfarbe nach Ihrer Wahl ein.
• Ersetzen Sie das Foto, wenn Sie es ändern müssen.
• Fügen Sie Gujarati Tahuko nach Ihrer Wahl hinzu.
• Fügen Sie einen Aufkleber hinzu, um die Gujarati-Hochzeitseinladungskarte zu dekorieren.
• Speichern Sie generierte Lagan Kankoari in Ihrem Gerät.
• Teilen Sie die Hochzeitseinladungskarte mit Verwandten, Freunden und Kollegen, der Familie über WhatsApp, Facebook usw.

Was ist neu in der neuesten Version 13.0

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Übersetzung wird geladen...

Zusätzliche APP Informationen

Aktuelle Version

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Update anfordern 13.0

Von hochgeladen

Mohamed Belghi

Erforderliche Android-Version

Android 5.0+

Available on

Erhalt ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી auf Google Play

Mehr anzeigen

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Screenshots

Kommentar wird geladen...
Sprachen
Suchen...
Abonnieren Sie APKPure
Erhalten Sie als der Erste den Zugang zu Vorabversionen, Neuigkeiten und Anleitungen der besten Android-Spiele und -Apps.
Nein, danke
Anmeldung
Erfolgreich abonniert!
Sie haben jetzt APKPure abonniert.
Abonnieren Sie APKPure
Erhalten Sie als der Erste den Zugang zu Vorabversionen, Neuigkeiten und Anleitungen der besten Android-Spiele und -Apps.
Nein, danke
Anmeldung
Erfolg!
Sie sind jetzt unseren Newsletter abonniert.