ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી アイコン

13.0 by DJ Apps Studio


2023年03月10日

このગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રીについて

日本語

グジャラート・ラガン・カンコタリ、グジャラート結婚招待状

新機能
- 編集 ( 編集 ( 編集) 編集 (編集) 編集 (編集)
- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતલગ્ન કંકોતపી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરીમાંફોટોશકોશકો、જરૂરિયાતજરૂરિયાતહોઈતોફોટોપણશકો。
- .
- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
- મંડપ、મંડપ、ભોજન、મામેરું、રસ、જાન、જાન、હસ્તમેળાપવગેરેઅનેસમયલખીશકો
- શુભશુભસ્થળસ્થળઅનેનિમંત્રકનુંમોબાઈલસાથેલખી
- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Marriage Kankotari は、紙を使用せずにモバイルでグジャラート語でインドの結婚式の招待状を生成するために使用されます。

Gujarati Lagan Kankotari は、オンラインの結婚式の招待状、インドの結婚式のカードを作成するために使用されるグジャラートの結婚式の招待状作成アプリです。
デザイン、結婚招待状、グジャラート語のヒンズー教のウェディング カード、この kankotri で提供されるさまざまなテンプレートの助けを借りて、グジャラート語のキーボードを使用
グジャラート語アプリのメーカー。

Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી では、Mandap Muhrat の日付と時刻、結婚の日付と時刻、結婚の場所など、結婚に関連するさまざまなイベントを追加できます。また、グジャラート語のキーボードを使用して、グジャラート語で夫婦の写真 (વર - વધુ નામ) と夫婦の名前を追加します。

Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ を追加して、グジャラートの結婚招待状をより美しくします。

WhatsApp、Facebookなどを介して親戚、友人、同僚、家族に結婚招待状を保存して共有します。

使い方:


• ギャラリーまたはカメラから写真を選択して、かんこたりに設定します。
• かんこたり/招待状のテンプレートを選択します。
• グジャラート語のキーボードとグジャラート語のフォントを使用して、夫婦の名前 (વર - કન્યા નામ) を入力します。
•Mandap Muhratの日付と時刻、結婚の日付と時刻、および結婚の場所を設定します。
• 選択に従ってテキストの色を設定します。
•変更する必要がある場合は、写真を交換してください。
• お好みでグジャラート タフコを追加します。
•グジャラートの結婚招待状を飾るステッカーを追加。
• 生成された Lagan Kankoari をデバイスに保存します。
• WhatsApp、Facebook などを介して親戚、友人、同僚、家族と結婚招待状を共有します。

最新バージョン 13.0 の更新情報

Last updated on 2023年03月10日

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

翻訳中...

アプリの追加情報

最終のバージョン

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 更新を申請する 13.0

投稿者

Mohamed Belghi

Android 要件

Android 5.0+

Available on

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી をPlayストアでダウンロード

もっと見る

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી スクリーンショット

コメントをよみこんでいます...
言語
検索中…
APKPureをを購読する
最高のAndroidゲームアプリの最新リリースやニュースやガイドなどの情報にいち早くアクセスすることができます。
いいえ結構です
購読
購読完了!
APKPureの購読が完了しました。
APKPureをを購読する
最高のAndroidゲームアプリの最新リリースやニュースやガイドなどの情報にいち早くアクセスすることができます。
いいえ結構です
購読
成功!
ニュースレターを購読しました。