ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી icon

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 6, 2023

About ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

English

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card

New Features
- સહેલાઇથી કંકોતરી Edit ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકાશે
- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો.
- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો
- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો
- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Marriage Kankotari is use to generate Indian wedding invitations in Gujarati in your mobile without use of Paper.

Gujarati Lagan Kankotari is Gujarati wedding invitation card maker app which is use to create online wedding invitation card, Indian wedding cards
design, marriage invitation card, Hindu wedding card in Gujarati language using Gujarati keyboard with the help of different templates given with this kankotri
maker in Gujarati app.

In Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી you can add various events related to marriage like Date and Time of Mandap Muhrat, Date and Time of Marriage and Place of marriage. Also add photo of marriage couple ( વર - વધુ નામ) and name of marriage couple in gujarati using gujarati keyboard.

Add Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ to make gujarati marriage invitation card more beautiful.

Save and Share marriage invitations card to relatives, friends, and colleagues, family via WhatsApp, Facebook etc.

How To Use:


• Select Photo from gallery or camera to set on kankotari.
• Select Kankotari/invitation card template.
• Enter name of marriage couple ( વર - કન્યા નામ) using gujarati keyboard and gujarati font.
• Set Date and Time of Mandap Muhrat, Date and Time of Marriage and Place of marriage.
• Set text color as per your choice.
• Replace photo if yo need to change.
• Add Gujarati Tahuko as per your choice.
• Add sticker to decorate gujarati marriage invitation card.
• Save Generated Lagan Kankoari in your device.
• Share marriage invitations card to relatives, friends, and colleagues, family via WhatsApp, Facebook etc.

What's New in the Latest Version 13.0

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use
Translation Loading...

Additional App Information

Latest Version

Request ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Update 13.0

Updated on

Mar 6, 2023

Uploaded by

Mohamed Belghi

Requires Android

Android 5.0+

Available on

Get ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી on Google Play

Show More
Comment Loading...
Ooops! No such content!
Languages
Searching...