ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી icono

13.0 by DJ Apps Studio


10/03/2023

Acerca del ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

Español

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, invitación de matrimonio Gujarati

Nuevas funciones

- Editar ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકાર

- Más de 50 años Más de 50 Años Más de 50 Años Más

- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો.

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી

- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો શકો

- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો

- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Marriage Kankotari se utiliza para generar invitaciones de boda indias en Gujarati en tu móvil sin usar Paper.

Gujarati Lagan Kankotari es una aplicación de creación de tarjetas de invitación de boda de Gujarati que se utiliza para crear tarjetas de invitación de boda en línea, tarjetas de boda indias

diseño, tarjeta de invitación de matrimonio, tarjeta de boda hindú en idioma gujarati usando el teclado gujarati con la ayuda de diferentes plantillas dadas con este kankotri

fabricante en la aplicación Gujarati.

En Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, puede agregar varios eventos relacionados con el matrimonio, como Fecha y hora de Mandap Muhrat, Fecha y hora del matrimonio y Lugar del matrimonio. También agregue la foto de la pareja de matrimonio (વર - વધુ નામ) y el nombre de la pareja de matrimonio en gujarati usando el teclado gujarati.

Agregue Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ para hacer que la tarjeta de invitación de matrimonio gujarati sea más hermosa.

Guarde y comparta la tarjeta de invitaciones de matrimonio con familiares, amigos y colegas, familiares a través de WhatsApp, Facebook, etc.

Cómo usar:

• Seleccione Foto de la galería o cámara para establecer en kankotari.

• Seleccione Kankotari/plantilla de tarjeta de invitación.

• Ingrese el nombre de la pareja de matrimonio (વર - કન્યા નામ) usando el teclado gujarati y la fuente gujarati.

• Establecer la fecha y la hora de Mandap Muhrat, la fecha y la hora del matrimonio y el lugar del matrimonio.

• Establecer el color del texto según su elección.

• Reemplace la foto si necesita cambiarla.

• Agregue Gujarati Tahuko según su elección.

• Agregue una pegatina para decorar la tarjeta de invitación de matrimonio gujarati.

• Guarde Lagan Kankoari generado en su dispositivo.

• Comparta la tarjeta de invitaciones de matrimonio con familiares, amigos y colegas, familiares a través de WhatsApp, Facebook, etc.

Novedades de Última Versión 13.0

Last updated on 10/03/2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Traductorio...

Información Adicional de Aplicación

Última Versión

Solicitar ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Actualización 13.0

Presentado por

Mohamed Belghi

Requisitos

Android 5.0+

Available on

Conseguir ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી desde Google Play

Mostrar más

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Capturas de pantalla

Comentario Cargando...
Idiomas
Buscando...
Suscríbete a APKPure
Sé el primero en obtener acceso al lanzamiento anticipado, noticias y guías de los mejores juegos y aplicaciones de Android.
No, gracias
Suscribirme
¡Suscrito con éxito!
Ahora estás suscrito a APKPure.
Suscríbete a APKPure
Sé el primero en obtener acceso al lanzamiento anticipado, noticias y guías de los mejores juegos y aplicaciones de Android.
No, gracias
Suscribirme
¡Éxito!
Ya estás suscrito a nuestro boletín electrónico.