ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 아이콘

13.0 by DJ Apps Studio


Mar 10, 2023

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 정보

한국어

구자라트 어학 연수, 구자라트 어 결혼 초대장 (Gujarati Lagan Kankotari), 구자라트 어 결혼 초대장

새로운 기능

- સહેલાઇથી કંકોતરી 편집

- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી

- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- ફોટો ફોટો માં રાખી શકો શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો શકો.

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શો

- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

- ભોજન ભોજન, મંડપ સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે વગેરે અને અને સમય લખી લખી શકો શકો

- સ્થળ સ્થળ લગ્ન અને અને નિમંત્રકનું નામ નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો શકો

- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

Gujarati Marriage Kankotari는 종이를 사용하지 않고 모바일에서 구자라트어로 인도 청첩장을 생성하는 데 사용됩니다.

Gujarati Lagan Kankotari는 온라인 청첩장, 인도 청첩장을 만드는 데 사용되는 구자라트 청첩장 제조업체 앱입니다.

디자인, 결혼 초대 카드, 이 칸코트리와 함께 제공되는 다양한 템플릿의 도움으로 구자라트어 ​​키보드를 사용하는 구자라트어로 된 힌두교 웨딩 카드

구자라트 어 앱의 메이커.

Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી에서는 Mandap Muhrat의 날짜 및 시간, 결혼 날짜 및 시간 및 결혼 장소와 같은 결혼과 관련된 다양한 이벤트를 추가할 수 있습니다. 또한 구자라트어 ​​키보드를 사용하여 결혼한 부부 사진( વર - વધુ નામ)과 결혼한 부부의 이름을 구자라트어로 추가합니다.

Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ를 추가하여 구자라트어 ​​결혼 초대장을 더 아름답게 만드세요.

WhatsApp, Facebook 등을 통해 친척, 친구, 동료, 가족에게 청첩장을 저장하고 공유하십시오.

사용 방법:

• 갤러리 또는 카메라에서 사진을 선택하여 kankotari에 설정합니다.

• Kankotari/초대장 템플릿을 선택합니다.

• 구자라트어 ​​키보드와 구자라트어 ​​글꼴을 사용하여 결혼한 부부의 이름( વર - કન્યા નામ)을 입력합니다.

• Mandap Muhrat의 날짜와 시간, 결혼 날짜와 시간, 결혼 장소를 설정합니다.

• 선택에 따라 텍스트 색상을 설정합니다.

• 변경이 필요한 경우 사진을 교체하십시오.

• 원하는 대로 Gujarati Tahuko를 추가합니다.

• 스티커를 추가하여 구자라트 결혼 초대 카드를 장식하세요.

• 장치에 생성된 Lagan Kankoari를 저장합니다.

• WhatsApp, Facebook 등을 통해 친척, 친구, 동료, 가족에게 청첩장을 공유합니다.

최신 버전 13.0의 새로운 기능

Last updated on Mar 10, 2023

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

번역 로드 중...

추가 앱 정보

최신 버전

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 업데이트 요청 13.0

업로드한 사람

Mohamed Belghi

필요한 Android 버전

Android 5.0+

Available on

Google Play에서 ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 얻기

더 보기

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 스크린 샷

댓글 로드 중 ...
언어
검색 중...
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공적으로 구독!
당신은 이제 APKPure에 가입되었습니다.
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공!
당신은 이제 우리의 뉴스 레터를 구독하고 있습니다.