ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 圖標

13.0 by DJ Apps Studio


2023年03月10日

關於ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

中文(繁體)

ગુજરાતીગુજરાતીલગ્ન,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati婚姻邀請卡

新功能

- સહેલાઇથીકંકોતરી編輯

- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી

- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

- નવા ટહુકાવો (વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરીફોટોશકો,જરૂરિયાતહોઈતોપણશકોશકો。

- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો

- ગુજરાતીબોલીનેપણલખીશકો

- મંડપ,ભોજન,મામેરું,રસ,જાન,હસ્ત,હસ્તમેળાપતારીખસમયશકોશકોશકોશકો

- શુભલગ્નનિમંત્રકનુંમોબાઈલનંબરસાથેલખીશકોશકો

- સહેલાઇથીકંકોતરીબીજાનેમોકલીપણશકો

Gujarati Marriage Kankotari 用於在您的手機中生成古吉拉特語的印度婚禮請柬,而無需使用 Paper。

古吉拉特語 Lagan Kankotari 是古吉拉特語婚禮邀請卡製造商應用程序,用於創建在線婚禮邀請卡、印度婚禮卡

借助此 kankotri 提供的不同模板,使用古吉拉特語鍵盤設計、結婚請柬、古吉拉特語印度教婚禮卡

古吉拉特語應用程序中的製造商。

在古吉拉特語 Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 您可以添加與婚姻相關的各種事件,例如 Mandap Muhrat 的日期和時間、結婚的日期和時間以及結婚地點。還使用古吉拉特語鍵盤在古吉拉特語中添加結婚夫婦的照片 (વર - વધુ નામ) 和結婚夫婦的名字。

添加古吉拉特語Tahuko - ટહૂકૉ,使古吉拉特語結婚請柬更加精美。

通過 WhatsApp、Facebook 等保存和分享結婚邀請卡給親戚、朋友、同事、家人。

如何使用:

• 從圖庫或相機中選擇照片以在kankotari 上設置。

• 選擇Kankotari/邀請卡模板。

• 使用古吉拉特語鍵盤和古吉拉特語字體輸入夫妻姓名 (વર - કન્યા નામ)。

• 設置Mandap Muhrat 的日期和時間、結婚的日期和時間以及結婚地點。

• 根據您的選擇設置文本顏色。

• 如果您需要更改,請更換照片。

• 根據您的選擇添加古吉拉特語Tahuko。

• 添加貼紙來裝飾古吉拉特語結婚請柬。

• 將生成的 Lagan Kankoari 保存在您的設備中。

• 通過WhatsApp、Facebook 等將結婚請柬分享給親戚、朋友、同事、家人。

最新版本13.0更新日誌

Last updated on 2023年03月10日

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

翻譯中...

更多應用信息

最新版本

請求 ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 更新 13.0

上傳者

Mohamed Belghi

系統要求

Android 5.0+

Available on

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 來源 Google Play

更多

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 螢幕截圖

評論載入中...
語言
搜索中...
訂閱APKPure
第一時間獲取熱門安卓遊戲應用的首發體驗,最新資訊和玩法教程。
不,謝謝
訂閱
訂閱成功!
您已訂閱APKPure。
訂閱APKPure
第一時間獲取熱門安卓遊戲應用的首發體驗,最新資訊和玩法教程。
不,謝謝
訂閱
成功!
您已訂閱我們的郵件通知。