Giới thiệu về Samsung Checkout

Tiếng Việt

Hãy thử mua nội dung Samsung được thực hiện trong Samsung Smart TV thông qua Samsung Checkout!

Checkout is dedicated payment app only for Samsung’s own mobile app which is also offering at Samsung Smart TV.

Whenever! wherever! Easy pay on mobile!
Users who registered card information in Samsung Account can use without card registration. In addition, you don’t need to register card information on TV again if you already registered your card information on mobile.

With an extra layer of security, each transaction with Samsung Checkout is covered by authentication via pin number. Your card information is encrypted in a separate and secure data vault.

Available on Android version : Over 5.0 Version
Learn more: www.samsungcheckout.com
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Samsung Checkout 1.0.11

cập nhật trên

Nov 13, 2020

Được tải lên bởi

Nglaa A. Ebrahim

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...