Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » 소년삼국지
소년삼국지 biểu tượng

소년삼국지

4.2.52 for Android

Gamepub

Mô tả của 소년삼국지

▷ 24차 초호화 업데이트!
금색 장수와 금색 병부, 군단 연맹전 등 더욱 강력해진 소년삼국지를 만나보세요.

▷ 금빛으로 태어난 장수들! 견희, 황월영, 손상향, 채문희
- 금색 장수 업데이트
▷ 적색으로는 부족하다! 이제는 금색이다!
- 금색 병부 업데이트
▷ 군단들이여! 연맹을 결성하고 힘을 모아 더욱 치열해진 전투를 경험하라!
- 군단 연맹전 업데이트
▷ 군단원들과 더 멀리 모험을 떠나라!
- 군단 던전 확장 & 군단 연무장 추가

▷ 극강의 삼국지 영웅 집결! 역대급 혜자 게임!! 인생게임으로 출정하라!
던전을 클리어하고, 업무를 완수할 때 마다 금화를 마구마구 획득!
서버 오픈 시 첫주동안 30,000금화(70만원 상당) 가치의 슈퍼 파워풀한 보너스 획득!

▷ 더 이상의 영지 점령은 끝났다! 극강의 조합으로 삼국을 평정하라!
삼국지 조각을 모아 삼국의 왕위 되기위한 소년의 광활한 모험이 시작된다!
소년 시절로 돌아간 장수들을 만나고, 격파하라!

▷ 어디서나 손쉽게 즐길 수 있는 삼국지의 새로운 패러다임!
경기장 : 나만의 덱으로 PvP에 도전하라!
- 전략적인 덱 운영으로 치열한 전투가 펼쳐진다!
보물쟁탈 : 장비를 던전에서만 수집하는 시대는 끝났다!
- 다른 유저와의 PvP를 통해 보물을 약탈하자!
삼국무쌍 : 처치하는 던전은 재미없다!
- 던전을 클리어하기 위한 조건을 달성하여, 끝판 장비를 획득하자!
영지정벌 : 군주의 기본 도덕은 민중을 관리하는 것!
- 영지를 정벌하고 관리하라!
반란군 평정 : 친구와 함께 반란군을 평정하고 황색 장수를 획득하자!
군단 던전 : 군단원들과 함께 군단 던전을 클리어하라!

▷ 특별한 인연 시스템으로 최고의 영웅들과 본능적으로 플레이하라!
3천 종류의 진영을 조합하여 전략적인 덱을 구성하라!
소중한 인연 장수와의 협공 스킬을 활용한 한방 쾌감을 느껴보자!

소년삼국지는 아래와 같은 권한을 요청합니다.
[접근권한 안내] - 필수권한
- 외부 저장공간에 데이터를 저장하거나, 읽어오기 위한 읽고/쓰기 권한을 요청합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

--------------------------------------------------
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능
* 공식카페-http://cafe.naver.com/sskingdom
* 페이스북-https://www.facebook.com/gamepub.pr
----
개발자 연락처 :
1666-7198

소년삼국지 4.2.52 Cập nhật

2018-12-28
- 게임 아이콘 수정
- 사용 권한 수정

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Chiến thuật TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 4.2.52Yêu cầu cập nhật 소년삼국지

Lấy nó trên: Tải 소년삼국지 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 소년삼국지
Xem thêm từ Gamepub
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...