Trang chủ » Trò chơi » Chiến thuật » [턴제RPG]파이널삼국지
[턴제RPG]파이널삼국지 biểu tượng

[턴제RPG]파이널삼국지

2.1.1 for Android

Gamepub

Mô tả của [턴제RPG]파이널삼국지

★삼국지 영웅들의 마지막 대결이 시작된다~!★

■ 강력한 ULTRA!! 출석 이벤트
무과금 14일 접속하면 적색장수!!! 획득~!
출석만 잘해도 10만원보 획득~!

■ 매일매일 진행하는 이벤트와 대박 혜택
매일 쏟아지는 푸짐한 혜택으로 더욱 알차게 즐겨라!
끝임없이 진행되는 다양한 이벤트 보상받고 신나게 즐겨라.

■ 키우다보니 별로 안 좋은 것 같아서 망캐?
초반에 길을 잘못 들어서 게임을 할 의욕을 잃으시는 경우가 있으시나요?
성장 자원을 모두 돌려주는 완벽한 복원시스템! 진형을 바꾸고 싶다면 국가이동!
언제든 원하는 조합과 영웅을 시험할 수 있는 진정한 전략 RPG!

■ 귀엽게, 때로는 멋지게! 새롭게 태어난 삼국 영웅들!
두가지 모드로 감상할 수 있는 움직이는 삼국 영웅의 일러스트!
SD삼국영웅들이 펼치는 화려한 필살기의 향연!

■ 삼국의 운명을 건 마지막 전투가 시작된다!
마왕을 부활시키려는 황건적의 음모를 저지하라!
난세야말로 영웅이 태어나는 시기, 삼국영웅과 함께 혼돈의 전장을 누벼라!

■ 치열한 6대6 턴제 전투로 전략의 우위를 과시하라!
삼국영웅의 인연에 따른 맞춤조합과 다양한 시너지!
다양한 특징과 개성을 갖춘 영웅들의 조합으로 무한전략을 경험하라!

■ 삼국지를 배경으로 한 끝없는 콘텐츠!
매일 똑같은 노가다는 더이상 No~
레벨에 따라 차례로 오픈되는 무쌍, 연무, 팀전, 토너먼트 등 다양한 경쟁과 도전!
콘텐츠에 따라 색다른 재미를 느끼고 보상과 전리품을 획득하자!

파이널삼국지는 아래와 같은 권한을 요청합니다.
[접근권한 안내]
- 필수 권한
* READ_PHONE_STATE
* GET_ACCOUNTS
- 고객 응대에 필요한 단말기 정보 수집을 위한 전화 기능 엑세스 권한을 요청합니다.

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE
* READ_EXTERNAL_STORAGE
- 외부 저장공간에 데이터를 저장하거나, 읽어오기 위한 읽고/쓰기 권한을 요청합니다.

* RECORD_AUDIO
- 이용자간 음성 녹음 및 전송을 위해 마이크 권한을 요청합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

--------------------------------------------------
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능
* 공식카페-http://cafe.naver.com/finaltk
* 페이스북-https://www.facebook.com/gamepub.pr
----
개발자 연락처 :
1666-7198

[턴제RPG]파이널삼국지 2.1.1 Cập nhật

2020-10-29
1. 게임아이콘 변경
2. 시스템 최적화

[턴제RPG]파이널삼국지 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Chiến thuật TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: OR Marouane

Phiên bản mới nhất: 2.1.1Yêu cầu cập nhật [턴제RPG]파이널삼국지

Available on: Tải [턴제RPG]파이널삼국지 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với [턴제RPG]파이널삼국지
Xem thêm từ Gamepub
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...