Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 루나온라인M
루나온라인M biểu tượng

루나온라인M

0.16.466 for Android

Gamepub

Mô tả của 루나온라인M

▶ 루나온라인M 6차 업데이트 ◀
- 정교한 플레이로 해피목장 방해꾼을 물리치자!
- 코스튬과 표정을 수집하고 전투력을 올려보자!
- 더욱 다양하고 강력해진 펫과 함께 몬스터를 사냥하자!

▣ 게임 설명 ▣

▶ 게임 플레이만 해도 차곡차곡 적립되는 Luna Point ◀
- 게임만 해도 쌓이는 포인트를 모으면 혜택 속으로 풍덩~!
- LP 적립만 하면 더 예쁜 코스튬, 다양한 표정, 수많은 컨텐츠까지 실컷 즐기자!

▶ 소중한 인연과 만들어가는 커플끼리 웨딩 스토리 ◀
- 사랑의 징표인 반지를 나누고 하객들의 축하를 받으며 기쁨을 나누는 시간!
- 커플 미션을 함께 완수하고 매력 넘치는 환상의 커플이 되자!

▶ 끈끈한 우정과 의리의 상징 길드 ◀
- 길드전! 최강의 길드를 가리는 길드 토너먼트에 참여하여 명예를 드높이자!
- 영지전! 뺏고 빼앗기는 난투전 속에서 영지를 차지하고 보상도 듬뿍~!
- 길드온천! 치열한 전투가 끝난 후 따뜻한 온천에 몸을 담그고 꿀같은 휴식도 나누는 시간~

▶ 어머! 이건 꼭 가져야해~ MUST HAVE ITEM ◀
- 아기자기한 코스튬과 탈것으로 귀여움을 무장해보자!
- 오늘의 감정을 다양한 표정으로 공유하고 응원과 격려를 받아보자!
- 이모티콘으로 말할 수 있는 우리는 이미 블루랜드의 핫 셀럽!
- 마이홈에서 친구끼리 안부를 나누고 소중한 사람들에게 꽃 한송이 선물도~!

▶ 하루종일 쉴틈없이 즐거움이 몰아칠 때! ◀
- 나의 전투파트너 용병을 수집하고 전투 케미를 발산해보자!
- 파워UP! 분노게이지를 모아 각성 변신을 하면 그 순간만큼은 천하무적~
- 하루도 빠질 수 없는 일일던전 네라항구에서 파티를 맺고 더 많은 보상을 GET!
- 매일 두번! 네라성을 순찰하고 깨알 보상을 획득하는 기분좋은 시간!


■■ 루나온라인M 공식카페 ■■
http://cafe.naver.com/lunarpg
루나온라인M 공식 카페에서 신나는 이벤트와 공지도 확인할 수 있습니다.

[필수 접근권한 안내]
1) 전화걸기 및 관리: 고객 응대에 필요한 단말기 정보 수집을 위한 전화 기능 엑세스 권한을 요청합니다.
2) 기기 사진, 미디어, 파일 엑세스: 외부 저장공간에 데이터를 저장하거나, 읽어오기 위한 읽고/쓰기 권한을 요청합니다.
3) 마이크: 음성 채팅 기능에 사용합니다.

[선택 접근권한 안내]
1) 카메라: 스크린샷 촬영 기능에 사용합니다.

[접근권한 철회방법]
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내
* 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
* 구매 후 사용된 상품 및 즉시 반영되는 월정액 상품은 환불이 불가능합니다.
* 결제 후 상품이 미지급 되었을 경우, 고객센터로 문의 바랍니다.
* 결제 취소는 '게임펍 고객센터'를 통해서만 처리되며, 회수하지 않은 아이템에 대한 결제 취소 적발 시 영구 제재가 적용됩니다.
* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능

----------------------------------------------
* 주소: 서울시 용산구 원효로 152-1
* 사업자 번호: 279-81-00148
* 통신 판매업 번호: 제 2015-서울용산-00649호
----
개발자 연락처 :
1666-7198

루나온라인M 0.16.466 Cập nhật

2019-01-28
[업데이트 내용]
- 해피목장 컨텐츠 추가
- 수집속성 추가
- 코스튬 및 탈것 추가

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 0.16.466Yêu cầu cập nhật 루나온라인M

Lấy nó trên: Tải 루나온라인M trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 루나온라인M
Xem thêm từ Gamepub
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...