Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » 롯데홈쇼핑
롯데홈쇼핑 biểu tượng

롯데홈쇼핑

OneTV – 롯데 ON

3.1.8 for Android

Lotte Homeshopping

Mô tả của 롯데홈쇼핑

홈쇼핑 부터 백화점까지, Lifestyle Upgrade 롯데홈쇼핑
새롭게 단장한 롯데홈쇼핑 앱을 소개합니다.
◆ 한곳에 모인 롯데 ON
롯데홈쇼핑에서 몰이동을 통해 별도의 앱 설치 없이,
롯데홈쇼핑, 롯데닷컴, 하이마트, 롯데마트,엘롯데, 롯데프레시, 롭스까지
7개의 온라인 쇼핑몰을 자유롭게 이용하실 수 있어요.

◆ 편리한 로그인 기능 제공!
하나의 앱에서 L.point 아이디로 한 번만 로그인하면
7개의 롯데 온라인 쇼핑몰을 별도의 로그인 없이 간편하게 이용하실 수 있어요.

◆ 원하는 검색을 한눈에!
롯데 ON에서는 한 번에 원하는 상품을 검색할 수 있고,
고객님의 관심 상품도 추천해 드려요.

◆ 생생한 홈쇼핑을 즐겨보세요!
새로워진 LIVE TV와 ONE TV 전용 매장에서 생생한 라이브 방송과 다양한 혜택들을 만나보세요.

◆ 색다른 즐거움을 느껴보세요!
색다른 재미가 있는 L.캐스트 매장과 실시간 인기 키워드로 HOT한 아이템을 한 눈에 볼 수 있는 베스트 매장,
모이면 가격이 내려가는 심마니 매장 및 1인 라이프 스타일 편집숍 레티트(LETIT) 매장까지!
즐거움 가득한 매장들을 지금 바로 둘러보세요.

◆ 앱 접근권한에 대해 안내 드립니다!
롯데홈쇼핑은 정보통신망법 제 22조의 2(접근권한에 대한 동의)의 규정에 맞춰
서비스에 꼭 필요한 항목만을 필수접근하고 있습니다.

[필수적 접근 권한]
- 단말기ID : 단말기 구별 및 식별
- 전화 : 어플리케이션 실행 및 앱푸시 발송(안드로이드 6.0이상 버전)

[선택적 접근 권한]
- 전화 : 콜센터 전화하기 (안드로이드 6.0미만 버전)
- 카메라 : QR/이미지 검색, 이벤트, 상품평, 1:1문의
- 사진/저장소 : 이미지 검색, 이벤트, 상품평, 1:1문의
- 생체인식 : 생체인증 로그인
- 마이크 : 음성 인식
- 연락처 : 전화번호 검색, e쿠폰 주문

※ 기종별로 선택적 접근 권한 항목이 상이 할 수 있습니다.
※ 선택적 접근 권한은 해당 기능을 사용할 때 동의를 받고 있으며, 앱 내 설정화면에서 변경하실 수 있습니다.
※ 앱 설치 오류 시에는 아래의 가이드대로 진행해보세요.
1. 기기의 ‘설정’ 앱 열기
2. ‘애플리케이션’ 선택
3. 아래로 스크롤하여 ‘Google Play 스토어’ 선택
4. ‘저장공간’ 선택
5. ‘데이터 삭제’ 선택
6. Play 스토어를 다시 열고 다운로드 다시 시도

* 완료 후 앱 또는 기기를 새로 시작하면 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.


◆ 롯데홈쇼핑 고객센터 1899-4000
◆ 앱 이용 관련 불편사항, 오류신고 : APPhelp@lotte.net (단말기종, OS정보 기재)

롯데홈쇼핑 3.1.8 Cập nhật

2019-10-03
[새로운 기능 영역]
즐거운 쇼핑의 시작,
롯데홈쇼핑이 보다 나은 고객 서비스를 위해 업데이트 했습니다.

[Ver. 3.1.8 업데이트 상세]
- 상품상세 속도가 향상 되었습니다.
- 사용성 개선을 통해 안정된 서비스를 이용하실 수 있습니다.

언제나 최선을 다하는 롯데홈쇼핑이 되겠습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 3.1.8Yêu cầu cập nhật 롯데홈쇼핑

Lấy nó trên: Tải 롯데홈쇼핑 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 롯데홈쇼핑
Xem thêm từ Lotte Homeshopping
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...