Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » 롯데홈쇼핑
롯데홈쇼핑 biểu tượng

롯데홈쇼핑

3.3.5 for Android

Lotte Homeshopping

Mô tả của 롯데홈쇼핑

CREATE THE NEW
새로운 일상의 시작
쇼핑으로 일상을 새롭게
언제나 새로운 쇼핑 롯데홈쇼핑

◆ 미디어 쇼핑과 상품 쇼핑을 더 몰입도 있게 즐겨보세요!
내려서 방송보고, 올려서 쇼핑하고
롯데홈쇼핑만의 차별화된 LIVE TV, ONE TV, 모바일 TV 방송을
더 편하게 시청하고, 기분 좋게 쇼핑하세요.

◆ 한층 더 풍부해진 미디어쇼핑을 경험하세요!
화면을 옆으로 움직이면, 더 많은 미디어쇼핑을 즐길 수 있습니다.
눈과 귀가 즐거운 쇼핑을 지금 만나보세요

◆ 다양한 컨셉 매장과 혜택들을 만나보세요.
패션관에서 새롭고 트렌디하게, 백화점 매장에서 품격있게,
모이면 싸지는 모싸 매장 및 1인 라이프 스타일 편집숍 레티트(LETIT) 매장까지!
색다른 즐거움이 가득한 매장들을 지금 바로 둘러보세요.

◆ 당신만을 위한 세심한 취향 추천을 확인하세요!
추천 매장에서 취향에 맞는 상품과 브랜드를 즐겨보세요
최근 본 상품 뿐 아니라, 나와 비슷한 고객들의 관심 상품까지 함께 추천해드려요

◆ 앱 접근권한에 대해 안내 드립니다!
롯데홈쇼핑은 정보통신망법 제 22조의 2(접근권한에 대한 동의)의 규정에 맞춰
서비스에 꼭 필요한 항목만을 필수접근하고 있습니다.

[필수적 접근 권한]
- 단말기ID : 단말기 구별 및 식별
- 전화 : 어플리케이션 실행 및 앱푸시 발송(안드로이드 6.0이상 버전)

[선택적 접근 권한]
- 전화 : 콜센터 전화하기 (안드로이드 6.0미만 버전)
- 카메라 : 이벤트, 상품평, 1:1문의, AR 서비스
- 사진/저장소 : 이벤트, 상품평, 1:1문의, AR 서비스
- 생체정보 : AR 리얼피팅 서비스
- 생체인식 : 지문, 홍채, 안면 등 생체인증 로그인 기능
- 마이크 : 음성 인식 기능
- 연락처 : 전화번호 검색, e쿠폰 주문

※ 기종별로 선택적 접근 권한 항목이 상이 할 수 있습니다.
※ 선택적 접근 권한은 해당 기능을 사용할 때 동의를 받고 있으며, 앱 내 설정화면에서 변경하실 수 있습니다.
※ 앱 설치 오류 시에는 아래의 가이드대로 진행해보세요.
1. 기기의 ‘설정’ 앱 열기
2. ‘애플리케이션’ 선택
3. 아래로 스크롤하여 ‘Google Play 스토어’ 선택
4. ‘저장공간’ 선택
5. ‘데이터 삭제’ 선택
6. Play 스토어를 다시 열고 다운로드 다시 시도

* 완료 후 앱 또는 기기를 새로 시작하면 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.


◆ 롯데홈쇼핑 고객센터 1899-4000
◆ 앱 이용 관련 불편사항, 오류신고 : APPhelp@lotte.net (단말기종, OS정보 기재)

더욱 편리한 쇼핑환경을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.

롯데홈쇼핑 3.3.5 Cập nhật

2020-10-15
즐거운 쇼핑의 시작,
롯데홈쇼핑이 보다 나은 고객 서비스를 위해 업데이트 했습니다.

[Ver. 3.3.5 업데이트 상세]
- 쇼핑 취향에 맞는 홈 화면을 직접 설정하도록 개선하였습니다.
- 기타 사용성 개선을 통해 안정된 서비스를 이용하실 수 있습니다.

언제나 최선을 다하는 롯데홈쇼핑이 되겠습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Лувсандамба Лхамаа

Phiên bản mới nhất: 3.3.5Yêu cầu cập nhật 롯데홈쇼핑

Available on: Tải 롯데홈쇼핑 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 롯데홈쇼핑
Xem thêm từ Lotte Homeshopping
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...