Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » W쇼핑
W쇼핑 biểu tượng

W쇼핑

새로운 쇼핑의시작 (티커머스,홈쇼핑,더블유쇼핑)

1.2.12 for Android

더블유쇼핑

Mô tả của W쇼핑

W쇼핑(W-shopping)은 온ㆍ오프 라인의 9개 미디어사와 인쇄, 유통, 외식 등 16개 계열사가 함께하는 종합미디어그룹 미디어윌의 자회사입니다.
이전에 볼 수 없었던 새롭고 놀라운 쇼핑의 세계로 고객들을 초대하기 위하여 오랜 기간 치열하게 고민하여 상품 판매형 데이터방송(T-Commerce)을 개국했습니다.
모바일 앱에서 현재 방송 중인 상품을 확인하고, 직접 구매 하실 수 있습니다.

지금까지 볼수 없었던 새로운 쇼핑, W쇼핑에서 함께하세요!■ 앱 접근 권한 동의 규정 안내
2017년 3월 23일 시행되는 정보통신망법 제 22조의 2(접근권한에 대한 동의)의 규정에 맞추어
서비스에 꼭 필요한 항목만을 필수접근하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.
[필수적 접근 권한]- 기기 및 앱 기록 권한 : 더블유쇼핑 앱 실행 시, 서비스 최적화 및 오류 확인
[선택적 접근 권한]- 연락처 및 알림 권한: 푸시알림 등록 및 수신
*선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 해당 기능이외의 서비스 이용은 가능합니다.

W쇼핑 1.2.12 Cập nhật

2019-07-11
고객님의 소중한 의견을 반영한 업데이트가 있습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.2.12Yêu cầu cập nhật W쇼핑

Lấy nó trên: Tải W쇼핑 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với W쇼핑
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...