Giới thiệu về Vanced microG

Tiếng Việt
What's vanced microG?

Vanced microg is an established open source alternative to Google play service. It works as a framework that allows apps to run on systems where Google Play Service is not available.

Why do I need MicroG?

For users who want to sign into a Google account on a Google-free Android phone, vanced microg can help you login into youtube, youtube vanced and other apps that require Google authentication. If you don't install MicroG package, "add account" button of these apps will not work.

How to install Microg?

If you don't have installed Microg package yet, click the "download" button to install this app on your device. Users can download either the latest version or older versions according to their system requirement.

Is installing MicroG safe?

It's safe to download and install Microg on your Android devices. It's open-source, and you can check the whole code on Github.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Vanced microG 0.2.24.220220

cập nhật trên

Apr 2, 2022

Được tải lên bởi

Team Vanced

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Vanced microG

Hiển thị nhiều hơn

Vanced microG Các bài báo

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...