Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » US Press
US Press biểu tượng

US Press

1.0.13 for Android

Point.56

Mô tả của US Press

To bring you the latest news, events, happenings, facts, reviews and much more..
Divided by categories:

► News
► Sports
► Women
► Technology
► Entertainment
► Regional

Read any newspaper from the US! National and regional newspapers.


► The list of publications can be updated online.
► Sorting alphabetically, by number of views or user.
► Show mobile or the regular version of the publication.
► Add / hide / delete the publication.
► Adjustable font size menu.
► Automatically delete the cache.
► View to a conventional Web browser.
► The ability to share the link with others in the article.

Questions and answers :
* How to add a new edition?
From the list of publications to press plus fill in the form and save.
* How to hide the publication?
From the list of publications remove selection the left of the name.
* How to update the list of publications?
From the menu, select "Refresh List".
* How to sort alphabetically?
From the menu, select "General Settings" and note sorting alphabetically.
* How to sort by number of views?
From the menu, select "General Settings" and mark sort by count of views.
* How to reset the display?
From the menu, select "General Settings" and click "Clear Browsing Data"
* How to sort on your own?
From the menu, select "General Settings" and mark the user to sort the list of sites and put your order in the list.
* How to change the font size of the navigation?
From the menu, select "General Settings" and mark the font size.
* How to share the news?
From the menu, select "Share" and choose the mechanism and the recipient.
* How to change a performance version of the publication?
If a site allows it, select the menu item or select "Mobile" or "Normal version".
You can also do it in the "General Settings"
* How to read the publication in a conventional Internet browser?
From the menu, select "General Settings" and deselect "Open the internal browser."

US Press 1.0.13 Cập nhật

2016-05-12
Material Design support

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tin tức và Tạp chí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.13Yêu cầu cập nhật US Press

Lấy nó trên: Tải US Press trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với US Press
Xem thêm từ Point.56
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...