Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » 배틀그라운드
배틀그라운드 biểu tượng

배틀그라운드

2.0.0 for Android

KRAFTON, Inc.

The XAPK (APK + OBB data) File

Mô tả của 배틀그라운드

▶한국 4주년 대규모 이벤트◀
배틀그라운드 모바일 4주년 기념 이벤트들로 4주년 4U 상자 최대 106개 획득 가능!
4U 상자를 통해 달토끼 세트 등 영구제 스킨과 치킨메달, 상자 교환 아이템들을 획득하세요.

▶리빅 정식 업데이트◀
모배의 리빅이 정식 버전으로 출시됩니다!
전반적인 맵 업그레이드와 신규 탈것인UTV, 리빅 전용 XT 총기 업그레이드,
축구장이나 특별 보급, 팀원 부활 등 다양한 기능도 추가 되었습니다.

▶배틀그라운드 모바일 x 에반게리온(5/19~6/19)◀
에란겔 테마 모드에서 EVA 1호기와 사도의 웅장한 전투를 확인해 보세요.
에란겔과 리빅 테마 모드에서 에반게리온 상자와 방위 포대로 색다른 플레이를 경험하세요.

▶NEW 로얄패스 새 시즌 RPM11◀
모배 새로운 시즌 Hidden Hunters가 시작됩니다.
다양한 동양풍의 스킨들을 확인하세요!

▶클래식 모드 업데이트◀
모배 에란겔과 미라마에 비상 탈출 기능이 추가되었습니다.
에란겔과 리빅에 소환 신호탑이 추가되었습니다.
일부 총기의 밸런스가 상향되었습니다.

▶플레이그라운드 축구장 등장◀
모배 플레이그라운드에 새로 추가된 축구장에서 미니 게임을 즐겨보세요!
신규 4인승 탈것인 헬리콥터도 탑승해 보세요

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임 소개◀
배그 모바일 게임은 다수의 유저들이 배틀로얄 전장에서 총기 및 각종 전투 아이템을 활용하여 각자의 전략으로 최후의 승자를 가려내는 서바이벌 형식의 fps 배틀로얄 모바일 게임입니다.

배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임의 리얼한 서바이벌 배틀로얄 전장
배그 모바일 게임은 언리얼 엔진 4를 기반으로 한 HD 그래픽과 3D 사운드로 리얼한 전장을 구현했습니다.
실존하는 다양한 서바이벌 무기와 전투 장비들, 실제 총기 사운드 등을 통해 모배는 생생한 fps 배틀로얄 전투 체험감을 선사합니다.

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일은 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 게임 App은 한국 지역에서 제공되는 컨텐츠에 한해 이용 가능합니다.

▶배틀그라운드 (PUBG) 모바일 접근권한 안내◀
[모배 선택권한]
- 사진/미디어/파일: 권한 거부 시 배그 모바일 게임 플레이 시 인게임 스크린샷 공유, 업로드, 저장 등 기능을 사용할 수 없습니다.
- 오디오 녹음/재생: 권한 거부 시 배그 모바일 게임 플레이 시 말하기, 녹음 기능을 사용할 수 없습니다.
* 선택적 권한은 동의하지 않으셔도 배그 모바일 게임 이용이 가능합니다.
* 모배 게임 접근 권한은 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[모배 접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0이상 버전
1. 모배 게임 접근 권한 별 철회 방법: 설정 > 모배 앱 > 더보기(설정 및 제어) > 앱 설정 > 앱 권한 > 접근권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
2. 앱 별 철회 방법: 설정> 앱 > 모배 게임 앱 선택 > 권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

- 안드로이드 6.0미만 버전
운영체제 특성 상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 모배 게임 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다.

▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 공식 문의 URL◀
https://pubgmobile.helpshift.com

▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 개인정보 처리방침◀
https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile/1363326

▶ 배틀그라운드 (PUBG) 모바일 서비스 이용 약관◀
https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile/1363325
----
개발자 연락처 :
연락처 : 1566-3771
사업자 등록 번호 : 220-87-45316
통신판매 신고 번호 : 2021-서울강남-04663
통신판매업 신고기관명 : 서울특별시 강남구청

배틀그라운드 2.0.0 Cập nhật

2022-05-12
KR 4th Anniv. Big Event
Official Livik Update
BATTLEGROUNDS MOBILE x EVANGELION(May 19 ~ June 19)
Classic Mode Update (Emergency Pickup, Gun Balance, etc.)

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tác vụ TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Omar SH

Phiên bản mới nhất: 2.0.0Yêu cầu cập nhật 배틀그라운드

Available on: Tải 배틀그라운드 trên Google Play

Yêu cầu: Android 10.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Game Like 배틀그라운드
PUBG MOBILE: Aftermath
PUBG MOBILE: Aftermath
Tải xuống
Roblox
Roblox
Tải xuống
Mobile Legends: Bang Bang
Mobile Legends: Bang Bang
Tải xuống
Clash of Clans
Clash of Clans
Tải xuống
eFootball PES 2021
eFootball PES 2021
Tải xuống
Brawl Stars
Brawl Stars
Tải xuống
Clash Royale
Clash Royale
Tải xuống
Minecraft
Minecraft
Tải xuống
8 Ball Pool
8 Ball Pool
Tải xuống
FIFA Football
FIFA Football
Tải xuống
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...