Trang chủ » Ứng dụng » Mua sắm » 현대Hmall
현대Hmall biểu tượng

현대Hmall

홈쇼핑, 백화점

5.10.0 for Android

(주) 현대홈쇼핑

Mô tả của 현대Hmall

더 편리한 쇼핑, 현대 Hmall만의 특별한 혜택을 지금 만나보세요!

◆ 현대Hmall 만의 특별한 혜택
1. 현대홈쇼핑 – TV 홈쇼핑 채널에서 방송 중이거나 방송되었던 상품들을 알뜰혜택으로!
2. 현대백화점 – 오프라인 현대백화점 12개점의 상품들을 그 품격, 서비스 그대로~
3. SHOW핑 라이브 - 상상을 뛰어넘는 진행과 여러분들과의 실시간 소통으로 직접 만들어가는 모바일 라이브
4. App으로 누리는 특권- 앱 전용쿠폰, 앱 추가적립, 앱 전용상품 등 현대Hmall 앱을 설치하는 순간, 당신은 쇼핑승자!
5. 다양하고 편리한 결제–Hmall페이/페이코/삼성페이/카카오페이는 물론, 다양한 신용카드 청구할인까지 나에게 맞는 결제

◆ 앱 실행 문제 해결방안
Android 운영체제를 7.0(누가)으로 업데이트 후 갑자기 Hmall 앱 실행이 되지 않는 경우, 앱을 최신 버전으로 업데이트 시 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

앱 사용 시 불편하신 점이나 궁금하신 사항은 아래 앱담당자 이메일로 문의주시면 확인 후 신속히 도움 드리겠습니다.
- 현대Hmall 앱 담당자 이메일: hmallvoc@gmail.com

◆ 앱 접근권한 안내
2017년 3월 23일 시행되는 '정보통신망법'에 따라 서비스 이용에 꼭 필요한 항목만을 필수 접근하고 있으며, 내용은 아래와 같습니다.

[필수적 접근권한]
1. 기기 및 앱 기록(필수) : 모바일ISP 및 앱카드 등 외부 앱을 통한 결제
2. 기기 ID 및 통화 정보(필수)
- 기기 사양에 따른 앱 구동방식 전환
- 스마트 ARS, Watching ARS 구동(선택적 서비스)
- 고객대상 설문조사(선택적 서비스)

[선택적 접근권한]
1. 사진/미디어/파일(선택) : 포토상품평 사진 및 게시판 동영상 업로드
2. 카메라(선택) : QR/바코드/이미지 검색, 포토상품평 촬영 등
3. 마이크(선택) : 음성인식 검색, 주문 기능에 사용
4. 주소록 읽기(선택) : 모바일상품권 타인발송시 연락처 불러오기

※ 운영체제 6.0(마쉬멜로우) 이상 기기
최초 앱 시작시 필수적 권한에 대해 동의하셔야 앱 이용이 가능하며, 선택적 권한에 대해서는 해당 기능에 최초 접근시 운영체제 가이드에 따라 권한을 얻기 전 고객님께 문의합니다. 이미 동의한 선택적 권한을 거부하시려면 기기 내 설정 > 애플리케이션 관리 화면을 확인해 주세요. 선택적 권한에 거부하시더라도 쇼핑 서비스 이용은 가능합니다.

※ 운영체제 버전 6.0 미만 기기
제조사 및 운영체제 환경에 따라 선택적 권한에 대한 거부가 불가능할 수 있습니다. 따라서 제조사에서 제공하는 운영체제 업데이트를 수행하시기 바라며, 제조사가 이를 제공하지 않을 시 권한 철회를 원하실 경우 앱을 삭제해주시기 바랍니다.

현대Hmall은 고객님의 편리한 쇼핑을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.

현대Hmall 5.10.0 Cập nhật

2019-06-25
백화점, 브랜드, 홈쇼핑 상품까지-
당신의 모든 취향을 읽다
-
[ 5.10.0 업데이트 내용 ]
- 오류 및 앱 안정성이 개선되었습니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mua sắm ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 5.10.0Yêu cầu cập nhật 현대Hmall

Lấy nó trên: Tải 현대Hmall trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 현대Hmall
Xem thêm từ (주) 현대홈쇼핑
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...