Trang chủ » Trò chơi » Nhạc » BPM Defence
BPM Defence biểu tượng

BPM Defence

0.2 for Android

JangHoPark

Mô tả của BPM Defence

BPM DEFENCE
총 스테이지 9단계 구성.
각 스테이지 별 BGM의 bpm에 따라 중앙으로 달려오는 오크들을 잡아주시면 됩니다.
오크를 중앙 판정선의 하늘색 부분에서 처리했을 시 10점,
하늘색 부분의 바깥이나 파랑색 부분에서 처리했을 시 5점,
오크가 빨강색 부분에 닿으면 0점에 체력이 1씩 깎입니다.
게임 플레이 화면 좌측 상단에는 체력, 남은 시간, 점수가 있습니다.
8스테이지까지는 30초 동안 진행되며,
9스테이지는 시간이 0초부터 시작해 무한 지속됩니다.
체력이 0이 되면 게임이 종료되고, 하이 스코어가 타이틀 화면에 기록됩니다.
타이틀 화면에서의 +, - 버튼으로 오크가 움직이는 속도를 조정할 수 있습니다.
초기 속도는 8입니다.
오크를 처치했을 시 10%의 확률로 체력 회복 아이템이 생성됩니다.
타이틀 화면에서 좌측 하단의 무적 버튼 클릭 시 체력이 9999가 됩니다.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhạc TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 0.2Yêu cầu cập nhật BPM Defence

Lấy nó trên: Tải BPM Defence trên Google Play

Yêu cầu: 6.0 and up

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...