Trang chủ » Ứng dụng » Doanh nghiệp » Amway
Amway biểu tượng

Amway

7.25 for Android

amwaykorea

Mô tả của Amway

Amway Korea를 대표하는 쇼핑, 비즈니스 어플리케이션이 확대 개편되어 완전히 새롭게 바뀌었습니다.

쇼핑/브랜드/비즈니스 정보가 하나의 앱으로 구성되어 더욱 간편해진 쇼핑에서부터 체계적인 비즈니스 기능까지 새로워진 New Amway 앱을 지금 바로 만나보세요.

Amway Korea 소개

세계 및 국내 1위 직접판매 기업 Amway는 자유, 가족, 희망, 보상의 4가지 이념을 바탕으로 많은 사람들이 보다 나은 삶을 살아가도록 도와주기 위해 지난 반세기 동안 성장과 혁신을 거듭해왔습니다. 세계적인 건강기능식품 베스트셀러 뉴트리라이트, 화장품 브랜드 아티스트리, 프리미엄 홈케어 브랜드 엣모스피어/이스프링, 전 세계인으로부터 꾸준한 사랑을 받는 퍼스널 케어 브랜드 글리스터 및 국내 우수 기업과 파트너십을 이룬 원포원(One for One) 등 약 1,000 여 종의 다양하고 우수한 제품을 불필요한 중간 유통단계를 축소하고 ABO(Amway Business Owner)를 통한 직접판매방식으로 제공하고 있습니다.

■ 확대 개편된 Amway Korea의 강화된 주요 기능

- 쇼핑, 브랜드, 비즈니스의 경험이 하나로 통합되었습니다.
- 간편 본인확인으로 회원가입이 간편해졌습니다.
- 지문인증 도입으로 로그인이 더욱 편리해집니다.
- 고품질의 제품 컨텐츠, 편리하고 강력해진 쇼핑 경험을 제공합니다.
- 다양해진 비즈니스 정보와 함께 성공을 지원해 드립니다.(앱 접근안내)

Amway Korea 어플리케이션을 사용하실 때 다음과 같은 권한이 필요합니다.

1. 필수적 접근권한
- 저장공간 : 기기정보 확인
- 주소록 : SNS 연동을 위한 계정 접속 권한 동의
- 기기 ID 및 통화 상태 : PUSH 알림 서비스 및 보이는 ARS 이용 시

2.선택적 접근권한
- 카메라 : 이벤트 및 앱 프로필 사진 변경 시
- 바이오 정보 : Touch ID(지문) 인증 시
- 사진, 영상, 파일 : 이벤트 및 사진 수집동의, 사진 첨부 및 촬영
- Wi-Fi 연결정보 : 서비스 최적화 이용
- 다른 앱 위에 표시되는 앱 : 보이는 ARS 이용 시(권한 미허용 시 음성ARS만 이용 가능)


※선택 접근권한은 해당기능을 사용할 때 허용이 필요하며 비허용 시에도 해당 기능 외 서비스 이용이 가능합니다.

* 접근 권한 변경방법
휴대폰 설정> 앱 또는 어플리케이션 관리

Amway Korea 고객센터 1588-0080
----
개발자 연락처 :
cskorea@amway.com
----
개발자 연락처 :
amwaykor2011@gmail.com

Amway 7.25 Cập nhật

2020-10-08
일부 UI 개선 및 버그 수정

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Doanh nghiệp ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Somkiat Khoonlui

Phiên bản mới nhất: 7.25Yêu cầu cập nhật Amway

Available on: Tải Amway trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Amway
Xem thêm từ amwaykorea
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...