Giới thiệu về Amazon Widget

Tiếng Việt

Truy cập nhanh đến những giao dịch Amazon - ngay từ màn hình chủ của bạn.

Enjoy fast, easy access to Amazon Deals of the Day and other limited-time savings and sales directly from your home screen. You can also search across all of Amazon, and quickly access your Amazon lists and orders.

This app is compatible with all Amazon Prime exclusive phones.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Amazon Widget

cập nhật trên

Nov 6, 2018

Yêu cầu Android

6.0

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...