Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » 트로스트
트로스트 biểu tượng

트로스트

국내 1위 모바일 전문심리상담

2.3.8 for Android

Humart Company

Mô tả của 트로스트

전화와 메신저를 통해 공인된 심리상담사와
편리하게 상담 받으세요.
익명성보장, 공인된 1/2급 심리상담사, 합리적인 비용!
누적상담 10만건 이상 (웹/앱/기업상담 통합 기준)
심리상담 분야 어플 평점 1위

대면 부담 없이, 아무에게도 말하지 못한 나만의 문제를
편하게 털어놓으세요.
풍부한 상담 경력의 전문 심리상담사분들이 진심 어린 도움을 드립니다.
===========================================
【바로, 당신을 위한 서비스】
▸ 자존감이 낮아 고민입니다.
▸ 지금 내 마음의 상태가 어떤지 궁금해요.
▸ 심리상담을 받아보고는 싶은데, 찾아가기 부담스러워요.
▸ 지긋지긋하게 오래 끌어안고 있는 고민이 있어요.
▸ 대면 상담으로 이야기하기 부담스런 문제가 있습니다.
▸ 터놓기만 해도 맘이 편해질 것 같은데, 맘놓고 이야기할 대상이 없네요.
▸ 정신과 치료를 받고 있지만, 추가 상담이 필요해요.
▸ 병원에 갈 정도는 아닌 것 같지만, 누군가 도움이 필요합니다.
▸ 오프라인 상담을 받아봤지만, 저와는 잘 맞지 않았어요.
▸ 남편과의 갈등, 육아스트레스로 힘들지만 외출이 불가능해요.
▸ 유학과 이민으로 찾아온 부적응과 외로움, 상담이 절실합니다.
▸ 업무와 상사 스트레스가 심해요. 회사가 지옥 같습니다.
▸ 미래가 불안하고 두려워요. 불안함에 잠도 오지 않습니다.
▸ 헤어진 연인 때문에 괴로워요.
▸ 하루하루가 무기력하고, 삶에 아무런 의욕도 없어요.
===========================================
【트로스트는 특별합니다.】
1. 오직 심리상담만을 위해 개발된 전용 메신저
2. 1,2급 전문 심리상담사, 수준 높은 상담 퀄리티
3. 상세한 상담사 프로필 공개 (실명,자격,학력,경력,상담스타일)
4. 원격에서 상담이 진행되므로, 주말과 야간에도 상담 가능
5. 메신저 ‘텍스트테라피’를 통한 심리 치유 효과
===========================================

홈페이지 : www.trost.co.kr


[트로스트 사용을 위해 필요한 접근 권한 안내]
안드로이드 버전이 6.0 미만일 경우, 앱의 접근권한을 개별적으로 제어할 수 없습니다. 불필요한 접근권한을 제어하기 위해서는 디바이스의 운영체제 업그레이드가 필요합니다.

1. 필수적 접근 권한
-기기 및 앱 앱기록: 앱 서비스 최적화 및 기기 오류
2. 선택적 접근 권한
-사진/카메라: 메신저 내 상담방에서 사진/카메라 기능 제공을 위해 사용
-저장공간: 메신저 내 원활한 서비스 제공을 위해 콘텐츠를 기기에 저장 시 사용
-마이크: 전화상담 이용자의 음성통화와 관련 기능을 제공하기 위해 사용

-알림: 푸시 알림 등록 및 수신

* 선택적 접근 권한은 해당 기능을 사용할 때 허용이 필요하며, 허용하지 않아도 해당 기능 외 서비스 이용이 가능합니다.
* 접근 권한 상태는 휴대폰 설정 메뉴의 트로스트 앱 설정에서 언제든지 변경하실 수 있습니다.

※ 트로스트 Android (젤리빈 4.3) 이상 버전에서 사용하실 수 있습니다.

※ 이용 중 불편한 점이나 문의사항이 있으시면 trost@hu-mart.com 혹은 카카오톡 @트로스트 로 문의해주시기 바랍니다.
----
개발자 연락처 :
02-6435-1242

트로스트 2.3.8 Cập nhật

2019-08-25
* 업데이트시 스토어에서 동기화가 늦어져 20분 ~ 1시간 정도 업데이트가 안될 수 있습니다. 계속해서 오류가 발생하는 경우 카카오톡 플러스 친구 '@트로스트' 로 문의해주시기 바랍니다.

- 전화상담 안정성 강화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sức khỏe và Thể hình ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 2.3.8Yêu cầu cập nhật 트로스트

Lấy nó trên: Tải 트로스트 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...