Trang chủ » Ứng dụng » Cá nhân hóa » 아기양메리(mayple)
아기양메리(mayple) biểu tượng

아기양메리(mayple)

도돌런처 테마

4.1 for Android

OGQ for Theme

Mô tả của 아기양메리(mayple)

■ 도돌런처 테마를 적용하면 배경화면/아이콘/런처위젯이 모두 변신합니다! :D

■ 두들두들에서는 카카오톡, 키보드 테마도 받을 수 있어요!
- 두들두들 다운 >> http://me2.do/5gyWLLND

■ 테마 적용방법
- 먼저 도돌 런처를 설치해 주세요 
(▶설치하기: http://dodol.naver.com/launcher)
- 홈버튼을 눌러 [이작업에 대한 기본값으로 사용]이나 [항상]을 선택하여 도돌런처를 기본홈으로 설정
- 홈화면을 위로 쓸어올리는 제스처로 런처메뉴를 꺼내, [테마 바꾸기] 메뉴 선택, 원하는 테마를 선택하여 적용
 
■ 도돌런처의 특별한 기능
- 심플 테마. 시크 테마, 귀여운 테마, 캐릭터 테마, 개성만점 다양한 테마들과 끊임없는 신규 테마 업데이트
- 편리하고 다양한 위젯 (퀵스위치 위젯, 퀵설정 위젯, 배터리 위젯, 시계 위젯, 메모리 클리너 위젯, 검색 위젯)
- 독과 알림창 빠른실행 목록으로 보다 편리한 어플/위젯 이용
- 글꼴/벨소리/키보드 테마 지원
- 화면전환효과/개별아이콘/폴더 등 세밀한 설정
- 홈 화면 복사/설정백업을 통해 편리하고 안정적으로 기능 지원 
 
■ 도돌런처테마 내가 직접 만들기
- DIY 테마 제작 지원! 배경화면, 위젯, 아이콘, 폴더, 독바, 어플서랍 등을 직접 제작 가능 (PC에서 사용해 주세요)
(▶테마에디터 : http://www.themeloft.co.kr)
 
■ 주의사항
- 안드로이드 OS 4.0.3이상에서 이용 가능합니다.
- 기기에 따라 적용되지 않는 기능이 있을 수 있습니다.
 
■ 고객지원
메일 문의 support_launcher@campmobile.com
페이스북 http://facebook.com/dodolhome
공식블로그 http://dodolhome.blog.me
----
개발자 연락처 :
1661-9871

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Cá nhân hóa ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 4.1Yêu cầu cập nhật 아기양메리(mayple)

Lấy nó trên: Tải 아기양메리(mayple) trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 아기양메리(mayple)
Xem thêm từ OGQ for Theme
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...