Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 삼국블레이드
삼국블레이드 biểu tượng

삼국블레이드

1.91.3 for Android

ACTION SQUARE CO., LTD.

Mô tả của 삼국블레이드

■■■게임 특징■■■

# 삼국지 장수들의 호쾌한 무쌍액션!
관우, 여포, 장비, 하후돈, 여령기 등 삼국지 최강 장수들의
개성있고 강력한 액션 스킬로 전장을 지휘하세요!

# 악에 물든 신수를 제압하라!
모든 군주님들과 함께 월드보스 콘텐츠 신수전에 참여하세요!
강력한 장수와 컨트롤로 신수에 대적하세요!

# 연맹원과 함께 50vs50 대규모 전투!
50여명의 군주님들과 함께 대규모 연맹전에 참여하세요!
장수들을 전략적으로 배치하여, 강력한 방어진을 구축하세요!
군주님의 연맹을 승리로 이끄세요!

# 진정한 삼국의 전투!
위/촉/오 나라에 소속되어 상대국의 수도를 점령하세요!
수많은 성을 점령하고 빼앗아 국가를 승리로 이끄세요!
군주님의 공헌도를 높여, 국가대전의 주인공이 되세요!

# 나의 장수를 더 강하게!
장비 등급에 따라 오픈되는 특별한 패시브/액티브 스킬!
궁극의 장수로 성장시킬 7성 진급과 보패 각인!
전장을 휩쓸 특별한 날개, 위광 장식!

# 멈출 수 없는 다양한 콘텐츠!
릴레이 대결 '일기토'와 한 판 승부 '비무장'
최강 장수들의 관문 총 공격! '난세영웅전'
모든 장수를 동원하여 전투하라! '무한전장'
국가를 위한 자원을 확보하라! '약탈전'
강력한 국가를 건설하라! '내정모드'

삼국블레이드 공식카페: http://cafe.naver.com/433sblade* 접근 권한 안내
* 안드로이드 6.0 이상 폰에서는 게임 이용시 접근 권한 승인이 필요합니다.
[필수적 접근 권한]은 거부 시 게임 이용이 불가능 합니다.
[선택적 접근 권한]은 거부 해도 게임 실행이 가능 합니다.

* 접근 권한 철회 방법
하기 경로에서 접근 권한을 다시 설정할 수 있습니다.

[운영체제 6.0 이상]
설정 > 애플리케이션 관리 > 해당 앱선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능

[운영체제 6.0 미만]
운영체제 업그레이드 또는 앱 삭제로 접근 권한 철회


-SD읽기/쓰기 (EXTERNAL_STORAGE)
기기, 사진, 미디어, 파일 액세스 (필수적 접근 권한)
이 권한은 외장 메모리에 게임을 설치 하기 위해 필요한 권한입니다.
권한을 허용 하면 용량 부족 상황시 외장 메모리에 게임을 설치할 수 있습니다.
고객님의 사진과 파일에는 접근 하지 않으니 걱정 하지 않으셔도 됩니다.
----
개발자 연락처 :
+82-31-781-7161

삼국블레이드 1.91.3 Cập nhật

2020-10-29
1. 왕원희 초월
2. 무한전장 시즌3 개선
3. 장수 스킬 개편 및 개선
4. 신규 군주 일차별 미션 UI 개선
5. 기타 편의사항 개선

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Jarbas Santiago

Phiên bản mới nhất: 1.91.3Yêu cầu cập nhật 삼국블레이드

Available on: Tải 삼국블레이드 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 삼국블레이드
Xem thêm từ ACTION SQUARE CO., LTD.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...