Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 뮤 아크엔젤2
뮤 아크엔젤2 biểu tượng

뮤 아크엔젤2

1.10.0 for Android

Webzen Inc.

Mô tả của 뮤 아크엔젤2

★뮤 아크엔젤2 9/9(목) 14:00 Grand Open!★

▶ 게임소개 ◀

■ 3배의 재미로 돌아온 뮤
하나의 캐릭터만 키우는 시대는 끝났다! 3개의 캐릭터를 집단 육성하며, 용사님만의 독창적이고 강력한 조합을 찾아보세요. 3배로 강력해진 재미를 보장합니다!

■ 파밍의 재미로 돌아온 뮤
캐릭터 성장과 함께 증가하는 장비 슬롯! 광활한 뮤 대륙을 모험하며, 파밍을 통한 MMORPG 본연의 재미를 느껴보세요!

■ 길드 전쟁의 재미로 돌아온 뮤
MMORPG의 정통 공성전을 뮤 아크엔젤2에서 다시 만나다! 길드간의 숨막히고 치열한 전쟁 속, 최강의 길드에 도전하세요!

▣ 뮤 아크엔젤2 공식 커뮤니티에서 다양한 이벤트에 참여하세요!
▶ 뮤 아크엔젤2 공식 커뮤니티: http://muarchangel2.webzen.co.kr/main
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▣ 접근권한 수집 등에 대한 안내
뮤 아크엔젤2 앱의 원활한 게임 실행을 위하여 게임 설치 시 다음과 같은 권한을 수집하고 있습니다.
[필수 권한]
- 외장 메모리 쓰기 : 실시간 패치, 버그 수정 사항의 적용을 위하여 단말기 내 설치된 뮤 아크엔젤 앱 폴더에 접근합니다.
[선택 권한]
- 사진첩 및 미디어 접근 : 게임 내 커뮤니티 게시판에 사진 및 미디어 등록을 위해 휴대전화에 저장된 사진 및 미디어를 어플리케이션이 읽도록 허용합니다.
- 카메라 : 인게임 커뮤니티 사용 시, 카메라 권한이 필요합니다.
▶ 필수 권한의 경우 수집 거부 시 게임 이용이 불가합니다.

[접근 권한 철회 방법]
[Android OS 6.0 이상] 단말기의 설정 > 앱 > 뮤 아크엔젤2 > 권한 > 각 접근권한 재설정
[Android OS 6.0 미만] 해당 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회 가능

▣ 상품 정보 및 이용 조건 안내
- 공식 홈페이지: http://muarchangel2.webzen.co.kr/main
- 공급자: (주)웹젠 대표자 김태영
- 이용조건 및 기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용 기간이 표기되지 않은 경우에는 서비스 종료일시까지 사용 기간으로 간주됩니다.)
- 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 결제금액 및 방법: 상품 별로 별도 고지된 결제금액 및 결제 방법에 따름
(결제 수단 방식에 따라 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액에 상이할 수 있습니다.)
- 상품지급방식: 상품 별로 별도 고지된 방식으로 지급
- 최소 사양: RAM 4GB 이상
- 고객센터 메일 주소: mua2-help@webzen.com
- 개인정보 처리방침: https://privacy.webzen.co.kr/Policy/main/2
- 서비스 운영 정책: 각 게임 서비스 커뮤니티 내 운영정책 표기 및 URL 기재

주소: 경기 성남시 분당구 판교로 242
(삼평동, PDC B동)
----
개발자 연락처 :
1566-3003

뮤 아크엔젤2 1.10.0 Cập nhật

2021-09-09
★뮤 아크엔젤2 9/9(목) 14:00 Grand Open!★

뮤 아크엔젤2 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Jyoti Soni

Phiên bản mới nhất: 1.10.0Yêu cầu cập nhật 뮤 아크엔젤2

Available on: Tải 뮤 아크엔젤2 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 뮤 아크엔젤2
Xem thêm từ Webzen Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...