드래곤가드S for Kakao biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


5.0.4 by Netmarble


Jan 30, 2018

Giới thiệu về 드래곤가드S for Kakao

Tiếng Việt

3 năm 新. 世. 界 (vị thần của ba. System) cập nhật lớnTrải nghiệm một sự mới lạ hơn MMORPG mới hoàn thành!

[콘텐츠 업데이트]

1) 초-중반 폭풍 성장 보상

2) 그래픽 풀 체인지

3) 전직 시스템 추가

4) 전직 스킬과 QTE 스킬 업데이트

5) 새로운 성장의 신기 시스템 추가

6) 길드 서버대전 업그레이드!

7) 신규 도전모드 추가

8) 신규 퀘스트 추가

[최적화 개선]

1) 초반 동선 개선

2) 날개 화면 최적화

3) 스킬 밸런스 최적화

4) 서버 안정화

3주년 新.世.界 (신.세.계) 대규모 업데이트

새로움보다 더 새로운 완성형 MMORPG를 경험하세요!

■■■■■ 업데이트 소개 ■■■■■

▶ 초-중반 폭풍 성장 보상

- 이제 쪼렙 노가다는 그만! 1차 전직의 36레벨까지 단번에 점핑해 보세요!

- 또한 80레벨까지 폭풍 성장 가능한 대량의 경험치와 풍성한 성장 보상도 확인 하세요!

▶ 그래픽 풀 체인지

- 아날로그 시대에서 드가 HD 시대의 개막!

- 캐릭터 모델링, 캐릭터 선택화면, 신규 맵, 스킬 이펙트 및 애니메이션 전면 UPGRADE!

▶ 전직 시스템 추가

- 마.침.내! 드가의 1, 2차 전직이 전격 오픈 되었습니다!

- 5가지 클래스의 10가지 전직으로 더욱 더 강력하고! 더욱 더 화려하게 비상하세요!

▶ 전직 스킬과 QTE 스킬 업데이트

- 전직에 따라 오픈되는 화려한 전직 승급 스킬 + 특정 조건 때만 발동되는 필살의 QTE 스킬!

- 더욱 더 강력한 전직 스킬과 QTE 스킬로 호쾌한 스킬 액션을 만끽 하세요!

▶ 새로운 성장의 신기 시스템 추가

- 전직 스킬과 연계되어 더욱 강력한 캐릭터 성장을 돕는 새로운 성장 시스템 ‘신기’!

- 다양한 신기의 종류와 속성으로 나만의 강력한 캐릭터를 만들어 보세요!

▶ 길드 서버대전 업그레이드!

- 공성/수성용 특수 아이템과 조각상 쟁탈전이 추가되었어요~!

- 이 외, 다양한 대전 규칙 + 편의성 업그레이드로 주말 공성전의 재미가 두 배 UP!

▶ 신규 도전모드 추가

- 40레벨의 새로운 신규 던전 ‘봉마감옥’이 전격 추가되었습니다!

- 다양한 난이도와 보상의 신규 모험지가 당신의 도전을 기다립니다!

▶ 신규 퀘스트 추가

- 106~107레벨 시나리오 퀘스트와 100레벨 월드 퀘스트가 신규 추가 되었어요!

- 오랫동안 할 수 없었던 새로운 임무를 받으시고, 풍성한 전리품도 받아 보세요!

■■■■■ 최적화 및 개선 소개 ■■■■■

▶ 초반 동선 개선

- 초반 가이드, 노티스, UX/UI, 이펙트, 알림, 편의 시스템 개선

- 초반 동선 개선으로 더욱 편리한 드래곤가드S가 당신을 안내 드립니다!

▶ 날개 화면 최적화

- 날개 강화 스세템에 대한 UX/UI 전면 최적화!

- 복잡한 날개 성장/강화 프로세스를 어려워하시던 분들께 희소식!

▶ 스킬 밸런스 최적화

- 각 클래스별 스킬 밸런스의 2차 최적화!

- 최적화로 이전보다 더 페어해 진 클래스 스킬의 세계를 느껴 보세요!

▶ 서버 안정화 진행

- 서버 불안정 요소로 많이들 답답하셨죠~?

- 이번 서버 안정화 조치를 통해, 더욱 쾌적한 환경의 드래곤가드S를 만나 보세요!

■■■■■ 앱 접근권한 안내 ■■■■■

▶ 필수적 접근권한

저장공간

- '단말기내 프로그램 설치 및 데이터 저장' 등을 위해 필요합니다.

주소록

- ‘친구추가, 선물하기’등 사용됩니다.

휴대전화 상태 및 ID 읽기

- ‘계정 생성 및 연동' 등에 사용됩니다.

▶ 접근권한 철회방법

- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능

- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

※ 본 게임은 카카오톡 계정으로 이용할 수 있습니다.

드래곤가드 for Kakao는 게임 내 별도의 계정이 존재하지 않으며,

카카오톡 계정을 연동하여 게임 서비스를 제공하고 있습니다.

따라서 드래곤가드가 연동된 카카오톡 계정을 탈퇴하시면 게임 데이터가 모두 초기화 될 수 있습니다.

(내 카카오계정 확인 방법 : 카카오톡 > 더보기 > 카카오계정)

※ 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■

- 공급자 : 넷마블(주) 대표집행임원 권영식

- 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름

(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)

- 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름

(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)

- 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급

- 넷마블 고객센터 : 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)

- 최소사양 : CPU 듀얼코어 1.2GHz, Ram 1GB

개인정보 취급방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko

서비스 운영 정책 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko

----

개발자 연락처 :

개발자 연락처 : 02-1588-3995

서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층

사업자 번호 : 105-87-64746

통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.0.4

Last updated on Jan 30, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 드래곤가드S for Kakao 5.0.4

Được tải lên bởi

Natã Silva

Yêu cầu Android

Android 4.0.3+

Hiển thị nhiều hơn

드래곤가드S for Kakao Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.