แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง ไอคอน

5.4 30 บทวิจารณ์


8.8.4 by EVOLLY.APP


Mar 27, 2024

เกี่ยวกับ แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง

สแกนและแปลข้อความจากกล้อง ภาพถ่าย และรูปภาพ

เปลี่ยนกล้องของคุณให้กลายเป็นเครื่องแปลภาษา

ถ่ายภาพและแปลภาษาด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

ข้อความที่แปลจะแสดงผลโดยตรงบนภาพถ่าย

√ การตรวจจับภาษาโดยอัตโนมัติ

√ การแปลภาษาจากภาพถ่ายแบบไม่จำกัด

√ เทคโนโลยี OCR ที่ล้ำหน้าที่สุด

√ รองรับมากกว่า 100 ภาษา

√ ข้อความที่แปลจะแสดงผลโดยตรงบนภาพถ่าย

รองรับการแปลระหว่างภาษาต่อไปนี้:

อาฟรีกานส์, แอลเบเนีย, อัมฮาริก, อาร์มีเนีย, อาเซอร์ไบจาน, แบชคีร์, บาสก์, เบลารุส, เบงกอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, ชิเชวา, จีน (กวางตุ้ง, แมนดาริน, ไต้หวัน), คอร์ซิกา, โครเอเชีย, ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (ออสเตรเลีย), อังกฤษ (แคนาดา), อังกฤษ (อินเดีย), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส (แคนาดา), ฟริเซียน, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน , กรีก, คุชราต, เฮติครีโอล, เฮาซา, ฮิบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, เคิร์ด (กุรมันชี), คีร์กีซ , ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี่, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลทีส, เมารี, มาราธี, มอลโดวา, มองโกเลีย, พม่า (เนปาล), เนปาล, นอร์เวย์, พัชโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), ปัญจาบ, เกเรตาโรโอโตมิ, โรมาเนีย, รัสเซีย, ซามัว, สก็อตเกลิค, เซอร์เบีย, เซโซโท, โชนา, ซินดิ, สิงหล, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย , สเปน, สเปน (เม็กซิกัน), ซูดาน, สวาฮิลี, สวีเดน, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, ตาตาร์, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, อุดมูร์ต, ยูเครน, อุรดู, อุซเบก, เวียดนาม

มีอะไรใหม่ใน 8.8.4 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Mar 27, 2024

- Offline Translation
- Document Mode

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง 8.8.4

อัปโหลดโดย

Vitor Silva

ต้องใช้ Android

Android 5.0+

Available on

ดาวน์โหลด แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
กำลังค้นหา...
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา