Główna » Aplikacja » Edukacja » Canvas Student
Canvas Student ikona

Canvas Student


6.19.0 for Android
Instructure
This release comes in several variants, See available APKs

Opis Canvas Student

Uzyskuj dostêp do kursów Canvas w podró¿y, za pomoc¹ aplikacji Canvas Student na urz¹dzenia przenoœne! Za pomoc¹ dowolnego urz¹dzenia uczestnicy szkoleñ mog¹ teraz:

• Wyœwietlaæ oceny i zawartoœæ kursów
• Przesy³aæ zadania
• Œledziæ pracê w ramach kursu z u¿yciem listy zadañ i kalendarza
• Wysy³aæ i odbieraæ wiadomoœci
• Uczestniczyæ w dyskusjach
• Ogl¹daæ filmy
• Braæ udzia³ w testach
• Otrzymywaæ powiadomienia push dotycz¹ce nowych ocen i aktualizacji kursów, i nie tylko!

Canvas Student 6.19.0 Update

2022-07-26
- Added option to add alt text to images when editing or creating content.
- Fixed a crash when opening rotated image submissions.

Canvas Student Tags

Additional Information

Kategoria: Darmowe Edukacja Aplikacja

Data Publikacji:

Uploaded by: Dhruv Arora

Ostatnia Wersja: 6.19.0Dostępne Canvas Student aktualizacje

Available on: Pobierz Canvas Student z Google Play

Wymagania: Android 8.0+

Raport: Oznacz jako nieodpowiednie

 
Previous versions
Discover
Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Wyszukiwanie...