Trang chủ » Liên lạc » WhatsApp » 2.19.150
WhatsApp biểu tượng

WhatsApp

V2.19.150

Có gì mới

Sửa lỗi bảo mật cho CVE-2019-3568.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
WhatsApp 2.19.150 (452815)

Cập nhật vào: 2019-05-23

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.19.150(452815) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86_64

Tệp SHA1: 2bd110a354c1c4f28d802a7c154b796fdf2283ce

Dung lượng tệp: 24.5 MB

Tải về

2019-05-23
x86_64
Android 4.0.3+
nodpi
WhatsApp 2.19.150 (452814)

Cập nhật vào: 2019-05-23

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.19.150(452814) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 2407c17c495cddd1089454366d12f35d20d3d1a7

Dung lượng tệp: 24.4 MB

Tải về

2019-05-23
arm64-v8a
Android 4.0.3+
nodpi
WhatsApp 2.19.150 (452813)

Cập nhật vào: 2019-05-23

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.19.150(452813) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 2ca55d928dd69d0cdc12aa0e7e4d8b9b7614408d

Dung lượng tệp: 24.5 MB

Tải về

2019-05-23
x86
Android 4.0.3+
nodpi
WhatsApp 2.19.150 (452812)

Cập nhật vào: 2019-05-23

Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

Chữ ký: 38a0f7d505fe18fec64fbf343ecaaaf310dbd799 WhatsApp 2.19.150(452812) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 9efd417d78e0f765471ce146100bc7d61128b1c1

Dung lượng tệp: 24.1 MB

Tải về

2019-05-23
armeabi-v7a
Android 4.0.3+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...