Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.3.0.1302
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.3.0.1302
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.3.0.1302 (50156)

Cập nhật vào: 2020-09-26

Uploaded by: Panupong Puida

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.3.0.1302(50156) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: d98f6f6ed887ad6df7f9f53327205f056097afad

Dung lượng tệp: 62.4 MB

Tải về

2020-09-26
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
UC Browser 13.3.0.1302 (50155)

Cập nhật vào: 2020-09-28

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.3.0.1302(50155) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 43b4b0c62c715dcb7ea563002295a363e82e2970

Dung lượng tệp: 58.2 MB

Tải về

2020-09-28
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
UC Browser 13.3.0.1302 (50150)

Cập nhật vào: 2020-09-11

Uploaded by: Panupong Puida

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.3.0.1302(50150) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: ee2dfb0f450f16ccdd53c5ede27817f3820fb61a

Dung lượng tệp: 62.4 MB

Tải về

2020-09-11
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
UC Browser 13.3.0.1302 (50148)

Cập nhật vào: 2020-09-04

Uploaded by: Angeles Perez

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.3.0.1302(50148) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: e2fdafb0880cf59946631249293dec0857787265

Dung lượng tệp: 62.4 MB

Tải về

2020-09-04
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
UC Browser 13.3.0.1302 (50144)

Cập nhật vào: 2020-08-21

Uploaded by: Rendall Nelmida Linga

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.3.0.1302(50144) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: cae4d949ac68564b952654ed6165d454dee1f515

Dung lượng tệp: 62.4 MB

Tải về

2020-08-21
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...