Trang chủ » Vu Hong Sơn BIDV PT Trinh Thu Hương TP » Bài viết

http://www.youtube.com/watch?v=V0ynA3jXdYU#Call of Duty# try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: /system/media/.special_so/su/bin/su
java.io.IOException: Error running exec(). Command: [try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: /system/media/.special_so/su/bin/su] Working Directory: null Environment: null
java.io.IOException: No such file or directory

process is null
java.io.IOException: Error running exec(). Command: [try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: try: exec id
su: /system/media/.special_so/su/bin/su] Working Directory: null Environment: [ANDROID_ROOT=/system, EMULATED_STORAGE_SOURCE=/mnt/shell/emulated, MC_AUTH_TOKEN_PATH=/efs, LD_PRELOAD=libdirect-coredump.so, USBOTG_STORAGE=/storage/usbotg, LOOP_MOUNTPOINT=/mnt/obb, EMULATED_STORAGE_TARGET=/storage/emulated, ANDROID_BOOTLOGO=1, EXTERNAL_STORAGE=/storage/emulated/legacy, SYSTEMSERVERCLASSPATH=/system/framework/services.jar:/system/framework/ethernet-service.jar:/system/framework/wifi-service.jar, ANDROID_SOCKET_zygote=10, ANDROID_DATA=/data, PATH=/sbin:/vendor/bin:/system/sbin:/system/bin:/system/xbin:/vendor/bin:/vendor/xbin:/vendor/sbin:/system/bin:/system/xbin:/system/sbin:/bin:/xbin:/sbin:/data/local:/data/local/bin:/data/local/xbin:/data/local/sbin:/system/sd/bin:/system/sd/xbin:/system/sd/sbin:/system/bin/failsafe:/system/xbin/failsafe:/system/sbin/failsafe:/system/bin/bstk:/system/xbin/bstk:/system/sbin/bstk:/su/bin:/su/xbin:/su/sbin:/magisk/.core/bin:/magisk/.core/xbin:/magisk/.core/sbin:/magisk/phh/bin:/magisk/phh/xbin:/magisk/phh/sbin, ANDROID_ASSETS=/system/app, ASEC_MOUNTPOINT=/mnt/asec, BOOTCLASSPATH=/system/framework/core-libart.jar:/system/framework/conscrypt.jar:/system/framework/okhttp.jar:/system/framework/core-junit.jar:/system/framework/bouncycastle.jar:/system/framework/ext.jar:/system/framework/framework.jar:/system/framework/telephony-common.jar:/system/framework/voip-common.jar:/system/framework/ims-common.jar:/system/framework/mms-common.jar:/system/framework/android.policy.jar:/system/framework/apache-xml.jar:/system/framework/oppo-framework.jar:/system/framework/mediatek-common.jar:/system/framework/mediatek-framework.jar:/system/framework/mediatek-telephony-common.jar, ANDROID_PROPERTY_WORKSPACE=8,0, SECONDARY_STORAGE=/storage/sdcard1, ANDROID_STORAGE=/storage]
java.io.IOException: No such file or directory

process is null

1:47

Đăng ký

Bằng cách đăng kí bạn đã đồng ý với điều khoản dịch vụ của chúng tôi
Thêm ảnh vào bài đăng

Note: Adding images to post feature is only available for APKPure AppStore App. APKPure can support the following image types: GIF, JPEG, PNG, WebP, etc.

Trở thành người đầu tiên bình luận.
 • 😊
 • 😂
 • ❤
 • 😭
 • 😍
 • 😘
 • 🙄
 • 💀
 • 😫
 • 🤔
 • 😊
 • 😂
 • ❤
 • 😭
 • 😍
 • 😘
 • 🙄
 • 💀
 • 😫
 • 🤔
Đang tìm kiếm...