Trang chủ » Vu Hong Sơn BIDV PT Trinh Thu Hương TP » Bài viết

Android Open Source Projects http://p.codekk.com/

Share From App: Dev Tools(Android Developer Tools)#Call of Duty# Ethwork

Bytes sent: 155918459 (148.70 mb)
Bytes received: 3034287020 (2.83 gb)
Packets sent: 1377278
Packets received: 2377229
Bytes sent (Mob): 0 (0 bytes)
Bytes received (Mob): 0 (0 bytes)
Packets sent (Mob): 0
Packets received (Mob): 0


Application: Search
Package name: reactivephone.msearch
Process: reactivephone.msearch
UID: 10143
Version: 2.7
Protocol: TCP (IPv6)
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:60866
Remote Address: 3.82.141.77:443
Hostname: ::


Application: Search
Package name: reactivephone.msearch
Process: reactivephone.msearch
UID: 10143
Version: 2.7
Protocol: TCP (IPv6)
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:60864
Remote Address: 3.82.141.77:443
Hostname: ::


Application: Dịch vụ của Google Play
Package name: com.google.android.gms
Process: com.google.android.gms
UID: 10010
Version: 15.0.90 (020406-231259764)
Protocol: UDP (IPv6)
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:52624
Remote Address: 172.217.24.206:443
Hostname: hkg12s17-in-x0a.1e100.net


Protocol: TCP6
State: LISTEN
Local Address: :::30102
Remote Address: :::*


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:55740
Remote Address: 2404:6800:4005:811::2002:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:41363
Remote Address: 136.243.134.203:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:54196
Remote Address: 87.250.250.207:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:39466
Remote Address: 2404:6800:4005:80f::2001:443


Protocol: TCP6
State: TIME_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:38453
Remote Address: 216.58.199.2:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:47257
Remote Address: 192.48.236.9:80


Protocol: TCP6
State: TIME_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:40492
Remote Address: 216.58.199.2:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:60771
Remote Address: 34.196.57.151:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:52050
Remote Address: 113.171.231.87:80


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:41992
Remote Address: 2404:6800:4005:807::2001:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:45105
Remote Address: 216.58.200.14:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:47959
Remote Address: 104.17.73.8:443


Protocol: TCP6
State: SYN_SENT
Local Address: 192.168.1.4:49408
Remote Address: 52.137.30.217:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:58750
Remote Address: 2404:6800:4005:80d::2001:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:48142
Remote Address: 87.250.250.207:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:33859
Remote Address: 104.17.73.8:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:33660
Remote Address: 139.99.8.58:80


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:54603
Remote Address: 172.217.163.227:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:43308
Remote Address: 52.220.91.3:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:58752
Remote Address: 2404:6800:4005:80d::2001:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:38947
Remote Address: 2404:6800:4005:809::200e:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:45993
Remote Address: 172.217.161.138:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:55749
Remote Address: 2404:6800:4005:811::2002:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:51187
Remote Address: 172.217.161.142:80


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:50916
Remote Address: 54.243.84.234:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:43426
Remote Address: 216.58.200.66:443


Protocol: TCP6
State: TIME_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:39067
Remote Address: 216.58.199.2:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:45735
Remote Address: 161.117.68.213:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:56138
Remote Address: 31.13.95.8:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:55741
Remote Address: 2404:6800:4005:811::2002:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:51086
Remote Address: 172.217.163.228:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:35366
Remote Address: 64.233.187.188:5228


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:56862
Remote Address: 216.58.200.14:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:59051
Remote Address: 161.117.107.93:443


Protocol: TCP6
State: LAST_ACK
Local Address: 192.168.1.4:40596
Remote Address: 161.117.68.213:443


Protocol: TCP6
State: TIME_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:53261
Remote Address: 172.217.163.226:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:39037
Remote Address: 13.80.121.156:80


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:57150
Remote Address: 203.205.146.45:80


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:39741
Remote Address: 172.217.24.34:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 192.168.1.4:36905
Remote Address: 172.217.31.234:443


Protocol: TCP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:55940
Remote Address: 2404:6800:4005:802::200a:443


Protocol: TCP6
State: CLOSE_WAIT
Local Address: 192.168.1.4:37423
Remote Address: 172.217.31.234:443


Protocol: UDP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2405:4800:2556:b638:9ae:2c73:5679:b5ac:39632
Remote Address: 2404:6800:4005:80e::200a:443


Protocol: UDP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2001:ee0:45da:e4d0:9ae:2c73:5679:b5ac:58103
Remote Address: 2404:6800:4005:80d::2001:443


Protocol: UDP6
State: ESTABLISHED
Local Address: 2405:4800:2556:b638:9ae:2c73:5679:b5ac:39683
Remote Address: 2404:6800:4005:80d::2003:443

Đăng ký

Bằng cách đăng kí bạn đã đồng ý với điều khoản dịch vụ của chúng tôi
Thêm ảnh vào bài đăng

Note: Adding images to post feature is only available for APKPure AppStore App. APKPure can support the following image types: GIF, JPEG, PNG, WebP, etc.

Trở thành người đầu tiên bình luận.
 • 😊
 • 😂
 • ❤
 • 😭
 • 😍
 • 😘
 • 🙄
 • 💀
 • 😫
 • 🤔
 • 😊
 • 😂
 • ❤
 • 😭
 • 😍
 • 😘
 • 🙄
 • 💀
 • 😫
 • 🤔
Đang tìm kiếm...