Giới thiệu về Turn

Tiếng Việt

Những bức tường là rất nguy hiểm: họ có thể cắt bạn!

Those walls are very dangerous: they may cut you! Try to make perfect turns by tapping at the right moment. The more you shrink the tighter the dungeon. Collect gold and unlock new characters. And remember – the speed is growing! How far can you go?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Turn 1.0

cập nhật trên

Aug 31, 2017

Được tải lên bởi

Pap Oumar Sinayoko

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...