Trang chủ » Liên lạc » Telegram » 5.9.0
Telegram biểu tượng

Telegram

V5.9.0

Có gì mới

5.9 INTRODUCING ANIMATED STICKERS

• Send ultra-lightweight high-quality animated stickers to express emotion with motion.
• Receive animated stickers instantly on any connection at just 20-30 KB per sticker.
• Enjoy smooth animations at 60 frames per second.
• Create new animated sets and upload them to @stickers for everybody to use.
• Try animated stickers from the Trending tab in your sticker panel.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Telegram 5.9.0 (16487)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16487) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: e7d37d582d84075a4285fbfc067403feaedb9f2f

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-07
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16485)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16485) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 73c22a0d2a013554c2112801bdf78d2f88c9d34a

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-07
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16483)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16483) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: a22ed699ed344068f49c8382ddf764c5bff42c88

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-07
armeabi-v7a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16482)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16482) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 33ec980682a24cd8060bcf79772991461f68efa2

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2019-07-07
x86
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16481)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16481) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 41be41ac25c9b3f63737f87e6f2a5e3f0d28a9e6

Dung lượng tệp: 17.0 MB

Tải về

2019-07-07
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16477)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16477) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: f46d859eee4d8ed66019ff2c526c93672a08e00d

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-07
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16475)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16475) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 8157fbec7d8a375c89345a4492a8ca145c449d57

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-07
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16473)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16473) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 41349445d3da0b575c066acba9fcee70dd0181d8

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-07
armeabi-v7a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16472)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16472) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 83db3ba5f28de4834201f29233bc879ae968c695

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2019-07-07
x86
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16471)

Cập nhật vào: 2019-07-07

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16471) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 4f03f496efb7a29c7ce10ca7436ab1b4e28b287f

Dung lượng tệp: 17.0 MB

Tải về

2019-07-07
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16447)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16447) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 9c4a649b9a0cfc05b78c1d288ae941dfb6b5e1af

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-06
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16445)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16445) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: e6667f11f091b0a2c18fcb50170674861fc11995

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-06
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16443)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16443) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 125a76b1264af11d1b26329e8a569709bac7aead

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-06
armeabi-v7a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16442)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16442) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 58866386f8a4cbf26aa5f03054226e06c17a131b

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2019-07-06
x86
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16441)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16441) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: f4bfae4fcb165dd107a4cd72c941939b97ccac9c

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-06
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16427)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16427) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 059b074ba404d0e515516ae12052b201c9e7d45a

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-06
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16425)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16425) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: abb790fae489892ead1f59072ec7febf08c2bc66

Dung lượng tệp: 17.2 MB

Tải về

2019-07-06
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16423)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16423) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 650b2de2fb43499a0aa669c5e00f0bd30b95f56f

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-06
armeabi-v7a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16422)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16422) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 87b6b1a87058c5f9ecf1381acc09aeeb568a3125

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2019-07-06
x86
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16421)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16421) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 882028c3ef352c6037710fee03b94c40f0ee4b06

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-06
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16413)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16413) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 7b8ad25e7c8a604f098d7943669c7b7e4d965ee0

Dung lượng tệp: 17.1 MB

Tải về

2019-07-06
armeabi-v7a
Android 6.0+
160-640dpi
Telegram 5.9.0 (16412)

Cập nhật vào: 2019-07-06

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f Telegram 5.9.0(16412) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 36f5b93fb0a9affeed4f62935a4863b2e7f2be3c

Dung lượng tệp: 17.3 MB

Tải về

2019-07-06
x86
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...