Giới thiệu về Targets

Tiếng Việt

Trúng hoặc trượt!

Hit or miss!

Targets is an action-puzzle game in which you explore a futuristic pinball-like environment.

* Aim and shoot balls to hit all targets and proceed to the next room!
* Watch out for moving elements, make use of the bumpers and destroy objects that are in your
way!
* Play smart to collect gems and unlock all 25 balls!

What is your best score?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Targets 1.0

cập nhật trên

Sep 18, 2018

Được tải lên bởi

Asrul Fitri

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...