Trang chủ » Ứng dụng » Bản đồ và dẫn đường » T map
T map biểu tượng

T map

(티맵,T맵,내비게이션)

7.1.1.290707 for Android

SK telecom Inc.

Mô tả của T map

[ 새로운 기능들 ]
▷ 원하는 장소를 항상 위쪽에 고정하세요.
- 고정하길 원하는 최근목적지를 길~게 눌러 핀모양의 버튼을 눌러주세요.
▷ 즐겨찾기를 더 빠르게 볼 수 있어요.
- 최근목적지 화면을 왼쪽으로 밀어보세요.
▷ 최대 다섯 개 목적지의 예상 소요시간을 보여 드려요.
- 고정한 장소 세 곳과 집, 회사까지 얼마나 걸릴지 확인하세요.
▷ 모든 메뉴를 쉽게 찾을 수 있어요.
- 메뉴를 왼쪽으로 한 번만 밀어주세요.

[ 말로 하는 티맵의 주요 기능들 ]
▷ 목적지 설정부터 시작해보세요.
- “인천국제공항 찾아줘”, “집으로 가자”
▷ 운전 중에도 전화, 문자로 연락을 주고 받으세요.
- “엄마에게 전화해줘”, “김아리에게 문자 보내줘”, “문자 읽어줘”
▷ 길안내 설정도 쉽고 빠르게 해보세요.
- “서울역 경유해줘”, “최소시간 경로로 가줘”, “즐겨찾기 보여줘”
▷ 어디로 갈지 고민될 땐 티맵 인기 맛집을 찾아보세요.
- “맛집 찾아줘”, “서울숲 맛집”, “주차되는 맛집 알려줘”
▷ 티맵과 함께라면 심심할 틈이 없죠.
- “음악 들려줘”, “뉴스 들려줘”, “내일 날씨 알려줘”, “오늘 세차할까?”
▷ 티맵 조작도 편리하게 말로 하세요.
- “안심주행 켜줘”, “길안내 종료해줘”, “블랙박스 녹화 중지”

[ 더 편리하게 사용하려면 ]
▷ 자동차의 블루투스와 연결되면 사용자의 말을 더 잘 알아 들어요.
▷ ‘아리아’ 또는 ‘팅커벨’을 부르거나, 마이크 버튼을 눌러 대화를 시작하세요.
- 인공지능 NUGU 설정에서 부르는 이름을 선택하실 수 있어요.

[ 주의사항 ]
▷ T map x NUGU 최신 버전(7.0 이상)은 Android 5 이상에서 사용하실 수 있습니다.
▷ SKT 스마트폰 요금제 이용자는 데이터 요금까지 무료입니다.
(단, 음악, 뉴스, 라디오, 팟캐스트 사용 시에는 데이터 통화료 별도)
▷ KT/LGU+/알뜰폰 이용자는 데이터 통화료가 부과될 수 있습니다.
▷ 전화 발신, 문자 전송 요금은 별도입니다.
▷ 최초 설치 시 약 30~50MB의 필수 파일 설치가 필요합니다.

T map은 다음 접근 권한들을 사용합니다.

1. 위치(필수) : 위치 파악과 경로 안내
2. 전화(필수) : 사용자 인증, 식별
3. 저장공간(필수) : 지도, 안내음성 저장
4. 마이크(필수) : 음성인식
5. SMS(필수) : 운전 중 SMS를 보내고 받기
6. 주소록(필수) : 음성으로 전화 걸고 받기
7. 카메라(선택) : 블랙박스 기능
8. 다른 앱 위에 그리기(선택) : 다른 앱 위에 길안내 정보 표시
9. 알림 접근(선택) : 길안내에 최적화된 전화 수신모드 제공

선택 접근권한 거부 시에도 해당 기능 외의 서비스는 정상 이용 가능합니다. Android 6.0 버전 미만의 스마트폰에서는 선택적 접근권한 설정이 불가합니다. Android 6.0 이상 버전으로 업데이트를 권고합니다.
----
개발자 연락처 :
+82-2-6100-2114

T map 7.1.1.290707 Cập nhật

2019-07-16
[7.1.1 업데이트] 업데이트 해주실거죠?
- 구간단속 종료 지점 안내 개선
- 일부 기종 배터리 사용량 최적화
- 주변, 검색결과 태그 오류 수정
- 블랙박스, 화물차 설정 안내문 추가 등

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Bản đồ và dẫn đường ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 7.1.1.290707Yêu cầu cập nhật T map

Lấy nó trên: Tải T map trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ SK telecom Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...