Skype Room Systems Beta biểu tượng

0.1 3.0.15239.3 by Skype


Aug 28, 2015

Giới thiệu về Skype Room Systems Beta

Tiếng Việt

Skype Room Systems Beta is the mobile app for Polycom Roundtable 100

Polycom Roundtable 100 is a meeting room device that Microsoft and Polycom are jointly building. This app is the mobile companion app which serves as your remote control for the Polycom Roundtable 100 device. The device is not in market right now, and is under testing. You need a Skype for Business account, and the device to be able to use this app.

For more information: http://www.polycom.com/forms/polycom-roundtable-100-for-skype-for-business.html

Please note this is not the app if you want to Skype for Business/Lync on your Android phone.

If you’re looking for the core Lync 2013 / Skype for Business Android application, you can find it on the Play Store here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.lync15

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.1 3.0.15239.3

Last updated on Aug 28, 2015

Please note this is not the app if you want to Skype for Business/Lync on your Android phone. If you’re looking for the core Lync 2013 / Skype for Business Android application, you can find it on the Play Store here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.lync15

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Skype Room Systems Beta 0.1 3.0.15239.3

Được tải lên bởi

Norman Bourne

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Hiển thị nhiều hơn

Skype Room Systems Beta Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.