Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Skype » 8.72.76.72
Skype biểu tượng

Skype

V8.72.76.72

Có gì mới

You can always find the latest news on what's happening in the Skype Insider Program in the Microsoft Community forums here: https://aka.ms/skypeinsiderforum

Thank you for supporting Skype!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Skype 8.72.76.72 (1250107081)

Cập nhật vào: 2021-05-07

Uploaded by: Drina Palawan

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 771807d1b8414d6989e7d8ef0b9797243b931f95 Skype 8.72.76.72(1250107081) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: b763272c5aaae619ea3c5c8ba4817e9463fb9c3f

Dung lượng tệp: 38.4 MB

Tải về

2021-05-07
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Skype 8.72.76.72 (1250107079)

Cập nhật vào: 2021-05-07

Uploaded by: Alexandre Ribeiro

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 771807d1b8414d6989e7d8ef0b9797243b931f95 Skype 8.72.76.72(1250107079) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 514de86d1df59d42af696e7255d0cfbfaf8b8d85

Dung lượng tệp: 36.5 MB

Tải về

2021-05-07
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...