Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Skype » 8.71.76.14
Skype biểu tượng

Skype

V8.71.76.14

Có gì mới

You can always find the latest news on what's happening in the Skype Insider Program in the Microsoft Community forums here: https://aka.ms/skypeinsiderforum

Thank you for supporting Skype!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Skype 8.71.76.14 (1250105497)

Cập nhật vào: 2021-04-07

Uploaded by: Jovani Castillo

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 771807d1b8414d6989e7d8ef0b9797243b931f95 Skype 8.71.76.14(1250105497) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3ead23340e627c137bd74d54dbc8aae04cc3a83b

Dung lượng tệp: 38.2 MB

Tải về

2021-04-07
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Skype 8.71.76.14 (1250105495)

Cập nhật vào: 2021-04-07

Uploaded by: 方梓灵

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 771807d1b8414d6989e7d8ef0b9797243b931f95 Skype 8.71.76.14(1250105495) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 952b2ce0ec95d02ce69bcd0fd607355d5e272df9

Dung lượng tệp: 36.3 MB

Tải về

2021-04-07
armeabi-v7a
Android 6.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...