Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » Newscom
Newscom biểu tượng

Newscom

Malayalam News App

1.0.6 for Android

NewsApp Global

Mô tả của Newscom

Read the top news, breaking news in Malayalam language. You can get Malayalam News or Kerala News on this best Malayalam News Reading app - Newscom

With the Malayalam News App - Newscom, you can get the most exclusive news content round the clock. You can get news inshort by choosing from different news categories.

News Categories on Malayalam News App - Newscom -

- Politics News in Malayalam
- Science News in Malayalam
- Art News in Malayalam
- Sports News in Malayalam
- News from the Kerala State or from India

With this amazing news app, you can personalize your news based on your interests and get news updates based on your preferences.

Malayalam News App - Newscom allows users to customize the app based on their needs. With this unique news app, you can say Goodbye to reading Malayalam newspapers to read news about Kerala.

** If you like the app, please add a review.

Made with ❤️in Kerala

Newscom 1.0.6 Cập nhật

2020-07-31
Bug fixes

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tin tức và Tạp chí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: May Zin Phyo

Phiên bản mới nhất: 1.0.6Yêu cầu cập nhật Newscom

Available on: Tải Newscom trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Newscom
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...