Trang chủ » Ứng dụng » Nhạc và Âm thanh » Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3
Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3 biểu tượng

Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3

v3.10 for Android

Ninja Toolkit

Mô tả của Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3

Full mp3 quran by famous reciter Maher Al Meaqli

Now listen Full Quran offline without internet connection.
Listen Quran offline without any internet connection. Just open the Quran and tap to any surah of Quran.
Mp3 file will be play and you can listen Holy Quran for long time.

Every Surah will be played back to back automatically. Don't need to tab again and again on every Surah.
In this way you can listen Full Quran offline.

This app has following Features:

- Flexible and Responsive UI
- Listen Quran
- Quran in Arabic
- Recitation of Famous Qurra [Reciters]
- Mp3 Quran Audio
- Read and Listen Quran
- Clear, Best Quality and Loud Audio
- Work online and offline

Surah List:
- Surah Al-Fatihah (The Opening) audio
- Surah Al-Baqarah (The Cow) audio
- Surah Al-'Imran audio
- Surah An-Nisa' audio
- Surah Al-Ma'idah audio
- Surah Al-An'am audio
- Surah Al-A'raf audio
- Al-Anfal audio
- Al-Bara'at / At-Taubah audio
- Yunus audio
- Hud audio
- Surah Yusuf audio
- Ar-Ra'd audio
- Surah Ibrahim audio
- Al-Hijr audio
- An-Nahl audio
- Surah Bani Isra'il audio
- Surah Al-Kahf audio
- Surah Maryam audio
- TaHa audio
- Al-Anbiya' audio
- Al-Hajj audio
- Surah Al-Mu'minun audio
- An-Nur audio
- Al-Furqan audio
- Ash-Shu'ara' audio
- An-Naml audio
- Al-Qasas audio
- Al-'Ankabut audio
- Ar-Rum audio
- Luqman audio
- As-Sajdah audio
- Al-Ahzab audio
- Al-Saba' audio
- Al-Fatir audio
- Surah Yasin( Surah Yaseen) audio
- As-Saffat audio
- Sad audio
- Az-Zumar audio
- Al-Mu'min audio
- Ha Mim audio
- Ash-Shura audio
- Az-Zukhruf audio
- Ad-Dukhan audio
- Al-Jathiyah audio
- Al-Ahqaf audio
- Surah Muhammad audio
- Al-Fath audio
- Al-Hujurat audio
- Qaf audio
- Ad-Dhariyat audio
- At-Tur audio
- An-Najm audio
- Al-Qamar audio
- Ar-Rahman audio
- Al-Waqi'ah audio
- Al-Hadid audio
- Al-Mujadilah audio
- Al-Hashr audio
- Al-Mumtahanah audio
- As-Saff audio
- Al-Jumu'ah audio
- Al-Munafiqun audio
- At-Taghabun audio
- At-Talaq audio
- At-Tahrim audio
- Al-Mulk audio
- Al-Qalam audio
- Al-Haqqah audio
- Al-Ma'arij audio
- Surah Nuh audio
- Surah Al-Jinn audio
- Al-Muzzammil audio
- Al-Muddaththir audio
- Al-Qiyamah audio
- Al-Insan audio
- Al-Mursalat audio
- An-Naba' audio
- An-Nazi'at audio
- ' Abasa audio
- At-Takwir audio
- Al-Infitar audio
- At-Tatfif audio
- Al-Inshiqaq audio
- Al-Buruj audio
- At-Tariq audio
- Al-A'la audio
- Al-Ghashiyah audio
- Al-Fajr audio
- Al-Balad audio
- Ash-Shams audio
- Al-Lail audio
- Ad-Duha audio
- Al-Inshirah audio
- At-Tin audio
- Al-'Alaq audio
- Al-Qadr audio
- Al-Bayyinah audio
- Al-Zilzal audio
- Al-'Adiyat audio
- Al-Qari'ah audio
- At-Takathur audio
- Al-'Asr audio
- Al-Humazah audio
- Al-Fil audio
- Al-Quraish audio
- Al-Ma'un audio
- Al-Kauthar audio
- Al-Kafirun audio
- An-Nasr audio
- Al-Lahab audio
- Al-Ikhlas audio
- Al-Falaq audio
- An-Nas audio

Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3 v3.10 Cập nhật

2020-09-02
- General stability fixes

** If you like our app, then please provide a 5 star rating to support us. May Allah bless you.

Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhạc và Âm thanh ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Guido H Torres

Phiên bản mới nhất: v3.10Yêu cầu cập nhật Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3

Available on: Tải Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Maher Al Mueaqly - Full Offline Quran MP3
Xem thêm từ Ninja Toolkit
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...