Giới thiệu về Kids Mode

Một ứng dụng an toàn, an toàn và vui vẻ cho trẻ em của bạn để học và chơi

A safe, secure and fun application for your children to learn and play

- Animated home screen with customisable characters and an easy to use interface

- Exclusive applications for your children including a fun camera, voice changer and colouring book

- Safe from unintentional in-app purchases and always under the parent’s control

Various applications sorted by age and category available in a special Kids Store, (where parents authorise the download), including educational apps, fun digital toys, games featuring their favourite TV characters and wonderful story books

[ Regarding the App Access Privilege ]

To provide quality service in Kids Mode and its basic kids apps, it needs below app access privilege. (Mandatory Access Privilege)

- Storage : (Kids Mode) To set media files (photo/video/music), which can be allowed in the parent control.

(Kids Camera, Kids Drawing) To save media files (photo/video/drawing) on device, which are created in the apps.

(Kids Video, Kids Music, Kids Gallery) To read media files (video/music/photo) from device.

- Phone : (Kids Mode) To check the call status when opening and using Kids Mode.

(Kids Camera, Kids Music, Kids Magic Voice) To control camera, music play, recording function during a call.

- Camera : (Kids Camera) To use camera, video function in the app.

(Kids House) To use camera function in 3D dancing game.

- Contacts : (Kids Mode) To add contacts, which can be allowed in the parent control.

- Microphone : (Kids Camera, Kids Magic Voice) To use video, recording function in the apps.

- SMS : (Kids Camera) To check the message while using Kids Camera.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Kids Mode 12.5.05.3

Được tải lên bởi

Samsung Electronics Co., Ltd.

Yêu cầu Android

Android 11.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 12.5.05.3

Last updated on Jul 15, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Hiển thị nhiều hơn

Kids Mode Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.