Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Ize Menssenger » 1.0
Ize Menssenger biểu tượng

Ize Menssenger

V1.0
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Ize Menssenger 1.0 (1535053465)

Cập nhật vào: 2018-08-26

Uploaded by: Ezs MunChies

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1535053465) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 4c21319cad3b7ee605b2bf123ad7bf26cca2a805

Dung lượng tệp: 32.6 MB

Tải về

2018-08-26
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Ize Menssenger 1.0 (1531004125)

Cập nhật vào: 2018-07-08

Uploaded by: Văn Hảo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1531004125) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: a4ac7c38f3ab078665e2f3b9e92709984e9a7a81

Dung lượng tệp: 30.1 MB

Tải về

2018-07-08
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Ize Menssenger 1.0 (1529522523)

Cập nhật vào: 2018-06-22

Uploaded by: Văn Hảo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1529522523) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: c4bdcace8195cb7ae69823aba6f32e14812ab836

Dung lượng tệp: 30.1 MB

Tải về

2018-06-22
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Ize Menssenger 1.0 (1527533396)

Cập nhật vào: 2018-05-31

Uploaded by: Văn Hảo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1527533396) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 18841bc78025ce031bc0e7515bb72e42d9170258

Dung lượng tệp: 29.9 MB

Tải về

2018-05-31
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
120-640dpi
Ize Menssenger 1.0 (1520728434)

Cập nhật vào: 2018-03-11

Uploaded by: Ayda Shawkat

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1520728434) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 1dcc2a1362bbb02871bb16e6927fcb12d543a74e

Dung lượng tệp: 28.7 MB

Tải về

2018-03-11
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
nodpi
Ize Menssenger 1.0 (1520529893)

Cập nhật vào: 2018-03-09

Uploaded by: Văn Hảo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1520529893) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 2bb0a1827cb6ea55af4725e9bce5e33925fcd5bb

Dung lượng tệp: 28.7 MB

Tải về

2018-03-09
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
nodpi
Ize Menssenger 1.0 (1519298473)

Cập nhật vào: 2018-02-25

Uploaded by: Ezs MunChies

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1519298473) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: e4524edcbe4a148a9c6feb1240fc93761921fa8a

Dung lượng tệp: 27.5 MB

Tải về

2018-02-25
armeabi-v7a
x86
Android 4.1+
nodpi
Ize Menssenger 1.0 (1513107641)

Cập nhật vào: 2017-12-29

Uploaded by: Ayda Shawkat

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: c8008f9bac8f441fe851e53ff21e119389915a41 Ize Menssenger 1.0(1513107641) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 9b075ec9c763f591d67c959b91d7203ecbfaff65

Dung lượng tệp: 24.2 MB

Tải về

2017-12-29
armeabi-v7a
x86
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...