Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Chrome » 86.0.4240.99
Chrome biểu tượng

Chrome

V86.0.4240.99
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Chrome 86.0.4240.99 (424009923)

Cập nhật vào: 2020-10-14

Uploaded by: Hassan Zobeidi

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 86.0.4240.99(424009923) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu, vr, vr.config.ar, vr.config.de, vr.config.en, vr.config.es, vr.config.fr, vr.config.hi, vr.config.in, vr.config.it, vr.config.ja, vr.config.ko, vr.config.my, vr.config.pt, vr.config.ru, vr.config.th, vr.config.tr, vr.config.vi, vr.config.zh

Tệp SHA1: daa6b760d9ade4529901895d3b6960eef4a6ce95

Dung lượng tệp: 141.9 MB

Tải về

2020-10-14
arm64-v8a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 86.0.4240.99 (424009920)

Cập nhật vào: 2020-10-14

Uploaded by: Phạm Đăng Dũng

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 86.0.4240.99(424009920) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: bdd858adda0fcea2a6fbdd0d6699011aed5e2a3d

Dung lượng tệp: 75.0 MB

Tải về

2020-10-14
armeabi-v7a
Android 7.0+
nodpi
Chrome 86.0.4240.99 (424009911)

Cập nhật vào: 2020-10-14

Uploaded by: Hassan Zobeidi

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 38918a453d07199354f8b19af05ec6562ced5788 Chrome 86.0.4240.99(424009911) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Base APK: com.android.chrome.apk

Split APKs: config.ar, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.zh, extra_icu

Tệp SHA1: 5a1d8a2fe33b7f62b3810ecb002c9c13d7d8741f

Dung lượng tệp: 99.8 MB

Tải về

2020-10-14
x86
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...