Trang chủ » Trò chơi » Thể thao » FIFA Mobile
FIFA Mobile biểu tượng

FIFA Mobile

0.1.04 for Android

NEXON Company

Mô tả của FIFA Mobile

Play Every Moment "FIFA Mobile"

FIFA Mobile은 자신만의 팀을 꾸려 성장 시키는 재미 뿐 아니라,
실제 컨트롤을 통한 선수들의 퍼포먼스에 초점을 맞추어 제작 되었습니다.
사전등록은 CBT 버전 앱이 삭제되어 있는 상태에서만 가능합니다. (CBT 버전 앱 삭제 후, 사전등록 가능)
사전등록 누적 달성 이벤트 보상>은 "FIFA 모바일 공식 홈페이지 사전등록"을 완료하신 분들에게만 지급됩니다.
홈페이지 사전등록 링크 : https://fifamobile.nexon.com/events/200507/Showcase

■ FIFA LICENSE
FIFA Mobile은 자체 브랜드가 갖고 있는 라이선스를 통해
주기적인 라이브 스쿼드 업데이트가 진행되며, 실제 클럽과 선수들을 만나볼 수 있습니다!

■ 모바일에 최적화된 조작감
FIFA Mobile은 자동/수동 조작외에 제스처 모드와 버튼 모드 모두를 지원합니다.
자신에게 알맞는 조작 방식을 선택하여 자유롭게 플레이하세요!

■ 선수와 아이템을 획득할 수 있는 다양한 시스템
FIFA Mobile에서는 아이템과 선수들을 획득할 수 있는 다양한 컨텐츠를 제공합니다.
다양한 루트를 활용하여 유동적으로 자신의 팀과 선수를 성장시키고 가치를 올리세요!

■ 취향에 맞는 다양한 플레이 모드
공격만을 진행하는 공격모드, 감독으로써 팀을 이끄는 시뮬레이션 리그 등
자신의 취향에 맞게 원하는 방식의 축구를 즐길 수 있습니다!

■ 현실감 있는 이적시장, 선수 교환 시스템
이적시장을 활용하여 자유롭게 원하는 선수를 구매/판매할 수 있으며,
보유한 선수를 활용하여 팀에 필요한 선수로 교환할 수 있습니다!

[공식 커뮤니티]
FIFA Mobile의 가장 빠른 소식을 접해보세요!
공식 커뮤니티: 6월 10일, 오픈 예정
공식 홈페이지: https://fifamobile.nexon.com/
공식 유튜브 채널: https://youtu.be/6g7MTE_zSZE
공식 페이스북 : https://www.facebook.com/FIFA.MOBILE.KOREA.NEXON

■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
없음

[선택적 접근권한]
사진/미디어/파일 저장: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
카메라: 사진 및 동영상 업로드를 위한 촬영하는데 필요합니다.
전화: 광고성 문자 전송을 위한 휴대폰번호를 수집하는데 필요합니다.

[접근권한 철회 방법]
- 안드로이드 6.0 이상: 설정>앱>권한 항목 선택>권한 목록>접근권한 동의 또는 철회 선택
- 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
1588-7701

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thể thao TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Michael Clevenger

Phiên bản mới nhất: 0.1.04Yêu cầu cập nhật FIFA Mobile

Available on: Tải FIFA Mobile trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...