Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » 패스커
패스커 biểu tượng

패스커

1.870 for Android

FNSHOLDINGS

Mô tả của 패스커

패피들의 필수앱, 패피들에 의한 리얼 FLEX 스타일
패피들을 위한 커뮤니티 공간

실감나는 최신 패션콘텐츠를 즐기고,
다양한 스타일의 패피들을 SNS에서 만나보세요!

[패스커 사용하기]

● COVER: 패피가 알아야할 트렌드하고 핫한 패션 정보를 쉽고 재밌게 즐겨 보세요!
● FLEX: 핫한 패피들과 함께 나의 스타일을 FLEX 해보세요.

[필수적 접근 권한]

● 기기 및 앱 기록: 서비스 최적화 및 오류 등 사용성 개선
● 카메라, 앨범, 저장공간: 프로필, 배경사진 등록 및 게시물 등록

[선택적 접근 권한]

● 위치정보: 사용자 위치에 따른 선별적 콘텐츠 노출

* 안드로이드 최소 지원 버전은 8.0 입니다.
* 선택적 접근 권한에 동의하지 않아도 패스커를 사용할 수 있으나 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
* 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용할 경우 선택적 접근 권한 동의 기능이 없으므로 모든 권한에 동의해야만 앱 사용이 가능합니다.
권한에 선택적으로 동의하시고 싶은 이용자님께서는 사용하는 기기의 제조업체에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지 확인하시고 운영체제를 업그레이드하시기 바랍니다.

* 타인의 동의 없는 촬영은 불법입니다.
* 누구나 일상에서 디지털성범죄의 가해자와 피해자가 될 수 있습니다. 불법촬영과 유포는 모두 명백한 범죄입니다.
* 불법 촬영물을 인터넷에 업로드하거나 다운로드 받는 것은 ‘명백한 범죄행위’로 관련 법률에 근거하여 처벌을 받을 수 있습니다.
* 이 어플리케이션은 과학기술정보통신부의 「5G콘텐츠 플래그십 프로젝트」 사업으로, 방송통신발전기금을 지원받아 제작한 것입니다.

패스커 1.870 Cập nhật

2021-07-09
[Bug Fixes]
■ Fixed minor bugs.

패스커 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Tin tức và Tạp chí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Jim Brainlee Babia

Phiên bản mới nhất: 1.870Yêu cầu cập nhật 패스커

Available on: Tải 패스커 trên Google Play

Yêu cầu: Android 7.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...