Giới thiệu về #DRIVE

Tiếng Việt

#DRIVE - An Endless Driving Videogame

#DRIVE is an endless driving videogame inspired by road and action movies from 1970s. As simple as possible, allowing the player to pick a car, pick the place and just hit the road. Just be aware not to hit anything else!

No matter where we drive, no matter what we drive or how fast we drive. We simply chose to drive. And you?
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật #DRIVE 3.1.186

cập nhật trên

Jan 27, 2023

Được tải lên bởi

Pixel Perfect Dude S.A.

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải #DRIVE trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...