Trang chủ » Ứng dụng » Y tế » BruxApp » 2.4.0 Advanced
BruxApp biểu tượng

BruxApp

V2.4.0 Advanced

Có gì mới

Fixed issue that prevented data export once the session was terminated
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
BruxApp 2.4.0 Advanced (171)

Cập nhật vào: 2019-12-02

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 5f04e9bc3245da5bfefab80dbb9ad8185aec4ca7 BruxApp 2.4.0 Advanced(171) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

Tệp SHA1: 00e3760ad5ff9432a4c12d0300a3139b26256024

Dung lượng tệp: 29.7 MB

Tải về

2019-12-02
arm64-v8a
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 6.0+
nodpi
BruxApp 2.4.0 Advanced (170)

Cập nhật vào: 2019-11-20

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: 5f04e9bc3245da5bfefab80dbb9ad8185aec4ca7 BruxApp 2.4.0 Advanced(170) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

Tệp SHA1: 6ee54d738f6970e4cfb4622b93d1210e0640e76d

Dung lượng tệp: 29.7 MB

Tải về

2019-11-20
arm64-v8a
armeabi-v7a
mips
x86
x86_64
Android 6.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...