Trang chủ » Trò chơi » Thông thường » Black Pterosaur Attack - Robot Toy War » 1.0
Black Pterosaur Attack - Robot Toy War biểu tượng

Black Pterosaur Attack - Robot Toy War

V1.0
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Black Pterosaur Attack - Robot Toy War 1.0 (2)

Cập nhật vào: 2018-10-12

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 5bba073d6433fb34319e3b78fc303d7dfa8f13e4 Black Pterosaur Attack - Robot Toy War 1.0(2) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: f69768f0c313e310721520eed5e8cdfbcd29b266

Dung lượng tệp: 30.9 MB

Tải về

2018-10-12
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.0+
160-640dpi
Black Pterosaur Attack - Robot Toy War 1.0 (1)

Cập nhật vào: 2017-08-02

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 5bba073d6433fb34319e3b78fc303d7dfa8f13e4 Black Pterosaur Attack - Robot Toy War 1.0(1) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86

Tệp SHA1: 052666916ad02eaeb5af3de17e18c87244c55bd0

Dung lượng tệp: 33.5 MB

Tải về

2017-08-02
arm64-v8a
armeabi
armeabi-v7a
x86
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...